Budowa domów szkieletowych

Budo­wa domów szkie­le­to­wych jest to meto­da, któ­ra przy­szła do Pol­ski ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Gene­ral­nie wyżej wymie­nio­ne budyn­ki w tech­no­lo­gii tak zwa­nej kana­dyj­skiej moż­na łatwo zapro­jek­to­wać oraz przede wszyst­kim wyko­nać w stan­dar­dzie ener­go­osz­częd­nym. Jest to bar­dzo waż­na kwe­stia, dzię­ki któ­rej moż­na zaosz­czę­dzić dużą sumę pie­nię­dzy. Głów­nym surow­cem budul­co­wym wyżej wymie­nio­nych domów, jest mate­riał izo­lu­ją­cy w spo­sób ter­micz­ny. Weł­na mine­ral­na jest przy­kła­dem takie­go wła­śnie mate­ria­łu. Do budo­wy domów szkie­le­to­wych uży­wa się rów­nież przede wszyst­kim drew­na, pocho­dzą­ce­go z regu­ły z drzew igla­stych. W Pol­sce jest to głów­nie sosna oraz świerk. Kon­struk­cja jest sta­bil­na, dla­te­go nawet pory­wi­sty wiatr nie powi­nien jej uszko­dzić, gdyż przy­twier­dzo­na jest ona solid­nie do fun­da­men­tów. Z całą pew­no­ścią war­ty jest uwa­gi rów­nież fakt, iż w dzi­siej­szych cza­sach, budo­wa domów szkie­le­to­wych jest to tak napraw­dę jed­na z naj­szyb­szych tech­no­lo­gii. Budo­wa domu szkie­le­to­we­go trwa zazwy­czaj tyl­ko kil­ka mie­się­cy, mniej wię­cej kwar­tał. W tym wyżej wymie­nio­nym cza­sie powsta­je dom szkie­le­to­wy, któ­ry jest bar­dzo cie­pły, zdro­wy oraz tani w eks­plo­ata­cji. Naj­więk­sze atu­ty wyżej wymie­nio­nej tech­no­lo­gii są następujące:

  • bar­dzo szyb­ki czas reali­za­cji projektu,
  • atrak­cyj­na cena, a przede wszyst­kim niskie kosz­ty eksploatacji,
  • dom o solid­nej kon­struk­cji, któ­ra prze­trwa dłu­gie lata,
  • zdro­wot­ny mikro­kli­mat wnę­trza, dzię­ki zasto­so­wa­niu natu­ral­nych materiałów,
  • wspa­nia­ły, atrak­cyj­ny oraz nowo­cze­sny wygląd budynku.