Czym powinien charakteryzować się dobry trener rozwoju osobistego?

trener_rozwoju

Czym powi­nien cha­rak­te­ry­zo­wać się dobry tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go?

W naszym kra­ju zaczy­na pra­co­wać coraz wię­cej osób wyko­nu­ją­cych ten zawód. Ludzie, któ­rzy chcą korzy­stać z ich usług mają dzię­ki temu bar­dzo duże pole do manew­ru. Trze­ba jed­nak pod­kre­ślić, że jest też dru­ga stro­na meda­lu. Wie­le osób kom­plet­nie nie wie czym powi­nien cha­rak­te­ry­zo­wać się dobry tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Macie podob­ne pro­ble­my? W takim razie w poniż­szym arty­ku­le dowie­cie się kil­ku cie­ka­wych infor­ma­cji, któ­re pomo­gą doko­nać Wam odpo­wied­nie­go wybo­ru.

Przede wszyst­kim pro­fe­sjo­nal­ny tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go powi­nien mieć odpo­wied­nie umie­jęt­no­ści. Wie­le osób uwa­ża, że bar­dzo pro­sto dawać komuś rady na temat jego życia. Nic bar­dziej myl­ne­go! Aby dobrze pia­sto­wać swo­je sta­no­wi­sko tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go musi posia­dać odpo­wied­nią wie­dzę, któ­ra naj­le­piej, aby była popar­ta sto­sow­nym wykształ­ce­niem. Taka oso­ba wzbu­dza zde­cy­do­wa­nie więk­szy sza­cu­nek wśród poten­cjal­nych klien­tów. Oso­by, któ­re szu­ka­ją pomo­cy czę­sto zwra­ca­ją na temat bar­dzo dużą uwa­gę. Uwa­ża­ją bowiem, że dobry tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go nie będzie w sta­nie pomóc, jeśli sam swo­im przy­kła­dem nie świad­czy o tym, że moż­na rze­czy­wi­ście osią­gać suk­ce­sy w życiu pry­wat­nym i zawo­do­wym.

Jest to kolej­ny bar­dzo waż­ny aspekt. Teo­re­tycz­nie moż­na mieć wie­dzę i ukoń­czo­ne roz­ma­ite szko­ły czy kur­sy. Pro­fe­sjo­nal­ny tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go nie może jed­nak cecho­wać się tyl­ko tymi aspek­ta­mi. Trze­ba pod­kre­ślić, że taka oso­ba powin­na być też żywym przy­kła­dem na to, że cięż­ka pra­ca i odpo­wied­nie podej­ście do ota­cza­ją­cej rze­czy­wi­sto­ści to szan­sa na zado­wo­le­nie z życia i wie­le suk­ce­sów w zakre­sie pry­wat­nym i zawo­do­wym. Ludzie, któ­rzy będą korzy­stać z porad takich tre­ne­rów od razu zoba­czą, że rze­czy­wi­ście moż­na osią­gać zamie­rzo­ne cele — trze­ba tyl­ko chcieć wie­dzieć, co w tym kie­run­ku robić.

War­to zazna­czyć, że dobry tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go powi­nien tak­że umie­jęt­nie współ­pra­co­wać ze swo­imi klien­ta­mi. Nie jest to takie łatwe, jak się może wyda­wać na pierw­szy rzut oka. Trze­ba nie tyl­ko potra­fić udzie­lać pro­fe­sjo­nal­nych i mery­to­rycz­nych rad na roz­ma­ite tema­ty doty­czą­ce roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Bar­dzo istot­ne jest tak­że to, aby umieć słu­chać i szyb­ko wycią­gać kon­struk­tyw­ne wska­zów­ki. Waż­ne jest też to, aby po pro­stu lubić pra­co­wać z inny­mi ludź­mi. Nawet naj­lep­szy tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go, któ­ry nie będzie czuł do tego wszyst­kie­go pasji, nie będzie w sta­nie odpo­wied­nio dora­dzać swo­im pacjen­tom i sam będzie się tym wszyst­kim po pro­stu męczył. Bez odpo­wied­nie­go zaan­ga­żo­wa­nia cięż­ko bowiem dobrze wyko­ny­wać ten zawód.

War­to wie­dzieć tak­że: