Czym powinien charakteryzować się dobry trener rozwoju osobistego?

Czym powi­nien cha­rak­te­ry­zo­wać się dobry tre­ner roz­wo­ju oso­bi­ste­go? W naszym kra­ju zaczy­na pra­co­wać coraz wię­cej osób wyko­nu­ją­cych ten zawód. Ludzie, … Czy­taj dalej Czym powi­nien cha­rak­te­ry­zo­wać się dobry tre­ner roz­wo­ju osobistego?