Biznes

Frezowanie MDF dla większego piękna mebli

drill-milling-milling-machine-drilling-tool-metal-4Pły­ty MDF mają sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w meblar­stwie. Robi się z nich róż­ne rze­czy — trwa­łe, wytrzy­ma­łe i mogą­ce ide­al­nie imi­to­wać drew­nia­ne. Odpo­wied­nie wykoń­cze­nie pły­ty pozwa­la na uzy­ski­wa­nia mebli w bar­dzo róż­nym sty­lu. Two­rzy się z tego mate­ria­łu drew­no­po­chod­ne­go zarów­no skrom­ne, jak i luk­su­so­we, nowo­cze­sne, jak i sty­lo­we oraz róż­ne inne meble. W uzy­ski­wa­niu odpo­wied­nie­go efek­tu este­tycz­ne­go bar­dzo waż­na jest obrób­ka płyty.

Pro­ste pra­ce zwią­za­ne z uszla­chet­nie­niem wyglą­du tego mate­ria­łu moż­na zro­bić w domu, jeśli ma się fre­zar­kę i odpo­wied­nie fre­zy. Trze­ba też posia­dać spo­ro wie­dzy na temat takiej pra­cy, a i nie­co żył­ki maj­ster­ko­wi­cza. Taką pra­cę moż­na też zle­cić. Jeśli fre­zo­wa­nie MDF mia­ło­by się wią­zać z uzy­ski­wa­niem bar­dzo skom­pli­ko­wa­nych efek­tów, to powie­rza się to fir­mie, któ­ra dys­po­nu­je maszy­na­mi pra­cu­ją­cy­mi ze wspo­ma­ga­niem kom­pu­te­ro­wym. Jest to szcze­gól­nie istot­ne, gdy dokład­nie ten sam efekt ma być powtó­rzo­ny na kil­ku ele­men­tach. Dla ozdo­bie­nia pły­ty moż­na jej nadać:

  • deko­ra­cyj­ne żłobienia,
  • wycię­cia w for­mie kół i dowol­ne inne,
  • atrak­cyj­ny kształt,
  • ażu­ro­wy, fine­zyj­ny wzór.

To wszyst­ko moż­na uzy­skać dzię­ki fre­zar­ce. Przy bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych wzo­rach potrzeb­na jest duża wie­dza oraz doświad­cze­nie i umie­jęt­no­ści plus oczy­wi­ście odpo­wied­ni sprzęt. Jesz­cze lep­szym roz­wią­za­niem, bo dają­cym pew­ność, że wynik pra­cy będzie satys­fak­cjo­nu­ją­cy jest wyko­rzy­sta­nie fre­zar­ki CNC. Nie zawsze boga­te zdo­bie­nia są atu­tem. W nowo­cze­snych mini­ma­li­stycz­nych meblach bar­dzo waż­na jest ich pro­sto­ta. Waż­na jest jed­nak rów­nież wyso­ka jakość. Ozna­cza to, że fre­zo­wa­nie MDF musi zostać wyko­na­ne z dużą sta­ran­no­ścią i dokład­no­ścią. Fine­zyj­ne i ażu­ro­we wzo­ry, bar­dzo ozdob­ne żło­bie­nia to cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne mebli sty­li­zo­wa­nych na daw­ne. Kla­sycz­ne i rusty­kal­ne cie­szą oczy bogac­twem for­my. Atrak­cyj­ny kształt może być atu­tem zarów­no kla­sycz­nych, jak i nowo­cze­snych mebli.

Fre­zo­wa­nie płyt drew­no­po­chod­nych spra­wia, że ten skrom­ny mate­riał może być bar­dzo pięk­nym. Uro­dy może nada­wać i bar­dziej oszczęd­ne zdo­bie­nie, i pole­ga­ją­ce na uzy­ski­wa­niu bar­dziej ozdob­nych efek­tów. W jed­nym i dru­gim przy­pad­ku pięk­no może być rów­nie duże, choć będzie ono zupeł­nie inne­go rodza­ju. Dokład­ne i opar­te na dobrym pro­jek­cie fre­zo­wa­nie MDF, wraz z wykoń­cze­niem pły­ty, jest tym, co nada­je jej odpo­wied­nie­go wyglą­du. Oby­dwa te czyn­ni­ki skła­da­ją się na pięk­ny wygląd pły­ty, a więc i mebla. Bywa tak­że, że to głów­nie pre­cy­zyj­na i bar­dziej atrak­cyj­na obrób­ka jest tym, co w naj­więk­szym stop­niu czy­ni meble szcze­gól­nie atrakcyjnymi.

Pro­fe­sjo­nal­ne fre­zo­wa­nie two­rzyw sztucznych