Warto wiedzieć

Poznaj najskuteczniejsze metody nauki języka angielskiego!

Zna­jo­mość języ­ków obcych jest pod­sta­wo­wą umie­jęt­no­ścią, jaką powi­nien posia­dać każ­dy kto pra­gnie podró­żo­wać, roz­wi­jać się, pozna­wać obce kul­tu­ry etc. Aktu­al­nie język angiel­ski jest na trze­cim miej­scu w ran­kin­gu naj­czę­ściej uży­wa­nych języ­ków na świe­cie. Umie­jęt­ność mówie­nia po angiel­sku daje moż­li­wość wszech­stron­ne­go roz­wo­ju. W poniż­szym arty­ku­le znaj­dziesz meto­dy jak  sku­tecz­nie nauczyć się wła­dać tym językiem!

Skuteczne metody nauki języka angielskiego

1. Uczęsz­cza­nie na kurs językowy

Pod­ję­cie się kur­su języ­ko­we­go przy­no­si wie­le korzy­ści. Po pierw­sze nauczysz się na nim pod­sta­wo­wych zwro­tów w języ­ku obcym, a tak­że gra­ma­ty­ki. Pra­cu­jąc w gru­pie będziesz miał moż­li­wość prak­tycz­ne­go ćwi­cze­nia wymo­wy słów po angiel­sku. Pod­czas kur­su zaję­cia gru­po­we są z góry zapla­no­wa­ne, a zatem będziesz miał moty­wa­cję, aby na nie uczęsz­czać i jed­no­cze­śnie uczyć się języ­ka. War­to wybrać taki kurs, w któ­rym będziesz miał moż­li­wość pra­cy z nati­ve spe­ake­rem, dzię­ki temu zetkniesz się bez­po­śred­nio z języ­kiem obcym i jego wła­ści­wą wymową.

2. Obco­wa­nie z języ­kiem angiel­skim na co dzień

Aby jak naj­szyb­ciej opa­no­wać język obcy, nale­ży posta­rać się mieć z nim stycz­ność każ­de­go dnia np.

  • zmień język w tele­fo­nie z rodzi­me­go na angielski,
  • słu­chaj pio­se­nek w języ­ku angiel­skim, sta­ra­jąc je sobie przetłumaczyć,
  • oglą­daj swo­je ulu­bio­ne fil­my, seria­le, pro­gra­my po angiel­sku np. z dodat­ko­wym tek­stem angiel­skim — jed­no­cze­śnie osłu­chasz się obce­go języ­ka i nauczysz się jego pisowni.

3. Korzy­sta­nie z fiszek

Fisz­ki to papie­ro­we albo wir­tu­al­ne kar­tecz­ki, na któ­rych z jed­nej stro­ny zapi­sa­ne są sło­wa, zwro­ty w rodzi­mym języ­ku, a na dru­giej w języ­ku obcym, któ­re­go aktu­al­nie się uczy­my. Jest to meto­da, z któ­rej możesz korzy­stać jadąc auto­bu­sem, czy cze­ka­jąc w pocze­kal­ni. Możesz przy­go­to­wy­wać sobie zwro­ty z róż­nych kate­go­rii np. słow­nic­two zwią­za­ne z pra­cą, szkol­nic­twem etc.  Gdy nauczysz się już wszyst­kich słó­wek z danej dzie­dzi­ny, zapla­nuj sobie póź­niej­sze zro­bie­nie powtór­ki z nauczo­nej już par­tii materiału. 

4. Korzy­sta­nie z oka­zji mówie­nia po angielsku 

Nauka języ­ka to nie tyl­ko zna­jo­mość słó­wek i gra­ma­ty­ki, ale tak­że umie­jęt­ność wyko­rzy­sta­nia jej w prak­ty­ce. Na począt­ku możesz czuć barie­rę języ­ko­wą, ale posta­raj się po pro­stu jak naj­wię­cej mówić po angiel­sku np. zapro­po­nuj swo­im zna­jo­mym zaba­wę, w któ­rej cały dzień będzie­cie mówić do sie­bie po angiel­sku; roz­ma­wiaj z obco­kra­jow­ca­mi kie­dy masz tyl­ko oka­zję, zama­wiaj w kawiar­ni kawę korzy­sta­jąc z angiel­skich zwro­tów etc.

Nauka języka to możliwość rozwoju

Gdy poznasz już wybra­ny język obcy otwo­rzysz sobie drzwi do wszech­stron­ne­go roz­wo­ju — być może zaczniesz stu­dia albo pra­cę za gra­ni­cą, poznasz ludzi z całe­go świa­ta, odbę­dziesz podróż do roż­nych czę­ści glo­bu z moż­li­wo­ścią bez­pro­ble­mo­wej komu­ni­ka­cji. Sko­rzy­staj z tej moż­li­wo­ści, a na pew­no nie pożałujesz.

Prze­czy­taj wię­cej na: http://alefaceci.pl/czaty-zagraniczne-najlepszy-sposob-na-nauke-angielskiego/;http://www.agpo.pl/w‑jaki-sposob-najlepiej-nauczyc-sie-jezyka-angielskiego/