Bez kategorii

Wszy — co robić, by zapobiec zarażeniu?

Aspekt zwią­za­ny z tym tema­tem musi być potrak­to­wa­ny bar­dzo poważ­nie. Chy­ba każ­dy ma świa­do­mość, że dzie­ci mogą, kolo­kwial­nie pisząc, zła­pać wszy. Jest to zatem pro­blem dość wsty­dli­wy. Czy jed­nak war­to to ukry­wać? Na przy­kład przed wycho­waw­cą kla­sy? Jakie są sku­tecz­ne spo­so­by, by wsza­wi­ca po pro­stu aż tak bar­dzo nie dawa­ła się we znaki?

Kie­dyś pod tym wzglę­dem było ina­czej. Z arty­ku­łu ze stro­ny inter­ne­to­wej https://nitolic.pl/artykuly/jak-zapobiec-zarazeniu-wszawica/ łatwo zaś wywnio­sko­wać, że teraz pie­lę­gniar­ka, by skon­tro­lo­wać wło­sy dziec­ka, musi uzy­skać pisem­ną zgo­dę od rodzi­ca. Nie każ­dy chce się na to nato­miast zgo­dzić. Nie powin­no zatem zaska­ki­wać, że pocie­chy mają zatem czę­sty pro­blem odno­szą­cy się do tego kon­kret­ne­go tema­tu. Oczy­wi­ście, tego tema­tu nie wol­no się bać. Z jed­nej stro­ny wszy to aspekt sto­sun­ko­wo wsty­dli­wy. Z dru­giej stro­ny jeśli będzie­cie, wraz z dziec­kiem, to ukry­wać, to może zda­rzyć się tak, że przez to inne dzie­cia­ki się zara­żą. W związ­ku z tym odpo­wie­dzial­ny rodzic, któ­ry zauwa­ży wszy u swo­jej pocie­chy powi­nien ten aspekt zgło­sić. Z kolei dobry wycho­waw­ca na pew­no nie będzie roz­gła­szał tej infor­ma­cji na lewo i pra­wo. Nie powin­no zatem zaska­ki­wać, że coraz wię­cej osób decy­du­je się na ten krok. Jest on zaś bar­dzo słusz­ny. Dodat­ko­wo trze­ba oczy­wi­ście pod­jąć inne kro­ki w tym tema­cie. Tak, aby sku­tecz­nie spraw­dzać wło­sy dziec­ka i gene­ral­nie zapo­bie­gać zakażeniom.

Jak nale­ży wery­fi­ko­wać, czy pocie­cha ma wszy? Chce­cie się tego szyb­ko dowie­dzieć? W takiej sytu­acji trze­ba użyć grze­by­ka z gęsty­mi, meta­lo­wy­mi ząb­ka­mi. Pamię­taj­cie, aby dokład­nie prze­cze­sy­wać wło­sy. Wspo­ma­gaj­cie się, wyko­nu­jąc to zada­nie, chu­s­tecz­ka­mi higie­nicz­ny­mi. O czym jesz­cze nie powin­no się zapo­mi­nać? Na pew­no przy­da­dzą Wam się infor­ma­cje doty­czą­ce tego, jak w ogó­le wyglą­da­ją wszy. Otóż są to takie owa­dy, któ­re, co cie­ka­we, nie posia­da­ją skrzy­deł. Chy­ba każ­dy zgo­dzi się, że pod tym wzglę­dem gene­ral­nie róż­nią się od innych przed­sta­wi­cie­li tego kon­kret­ne­go gatun­ku. Dodat­ko­wo mają mniej wię­cej 4 milimetry.

Na uwa­gę zwra­ca fakt, że wszy są dość cha­rak­te­ry­stycz­ne. Pamię­taj­cie też o kil­ku zasa­dach, by dziec­ko po pro­stu nie mia­ło pro­ble­mów zwią­za­nych z tym tema­tem. Jakie zasa­dy trze­ba zatem sto­so­wać? Cho­dzi mię­dzy inny­mi o spi­na­nie dzie­ciom dłuż­szych wło­sów w kucy­ki albo ewen­tu­al­nie war­ko­cze. Dobrze jest rów­nież wytłu­ma­czyć pocie­chom, że nie powin­no się poży­czać od innych dzie­cia­ków (w szko­le) gumek, szczo­tek, cza­pek itp.

Oczy­wi­ście, war­to sto­so­wać też dobrej jako­ści pre­pa­ra­ty. W tym gro­nie jest zaś na przy­kład Pipi Nito­lic pre­vent plus. Czym nato­miast w ogó­le cechu­je się ten kon­kret­ny spe­cy­fik? Jest on nie­zwy­kle sku­tecz­ny. Wszak za jego opra­co­wa­nie wzię­ła się fir­ma ICB Phar­ma — bar­dzo zna­na i jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle cenio­na. Dodat­ko­wo jest to spe­cy­fik cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny. Czym jesz­cze się cechu­je? Jego użyt­ko­wa­nie niko­mu nie spra­wia żad­nych pro­ble­mów. Na doda­tek pre­pa­rat w ogó­le nie tłu­ści wło­sów. Dla wie­lu osób ma to zaś pod wie­lo­ma wzglę­da­mi spo­re zna­cze­nie, praw­da? Wasze cór­ki nie chcą sto­so­wać spe­cy­fi­ków, któ­re tłusz­czą wło­sy? Dla nich to nie­este­tycz­ne i wie­cie, że trze­ba poszu­kać cze­goś innego?

W tej kon­kret­nej sytu­acji ludzie decy­du­ję się wła­śnie na Pipi Nito­lic pre­vent plus o świe­żym zapa­chu. War­to zauwa­żyć, że ten pro­dukt, od pol­skiej fir­my, powstał jedy­nie na bazie natu­ral­nych skład­ni­ków. Oka­zu­je się, że może być sto­so­wa­ny nawet codzien­nie (od ponie­dział­ku do nie­dzie­li włącz­nie). Jest to zatem cie­ka­we roz­wią­za­nie, któ­re cie­szy się coraz więk­szą popularnością.