Zdrowie

Zabiegi które poprawiają życie intymne mężczyzn i kobiet czyli coś nie coś o ginekologi estetycznej

Wszy­scy chce­my dziś dąży­my do tego, aby być lep­si, pięk­niej­si , i tutaj nie chce­my pomi­nąć miejsc intym­nych. Dla­te­go w ostat­nim cza­sie widać duży szyb­ki oraz dyna­micz­ny postęp w dzie­dzi­nie kosme­to­lo­gii, oraz w dzie­dzi­nie gine­ko­lo­gii estetycznej.Ginekologia este­tycz­na w Kato­wi­cach, to mło­da dzie­dzi­na medy­cy­ny, któ­ra bar­dzo szyb­ko się roz­wi­ja w opar­ciu o nowo­cze­sne bada­nia, jak i róż­nych nowo­cze­snych roz­wią­zań. Nie tyl­ko Kato­wi­ce wycho­dzą naprze­ciw tej dzie­dzi­nie medy­cy­ny. W całym kra­ju jest wie­le dobrych spe­cja­li­stycz­nych kli­nik.  Przyj­rzyj­my się bli­żej gine­ko­lo­gii estetycznej.

Ginekologia estetyczna czym się zajmuje?

Gine­ko­lo­gia este­tycz­na ma na celu popra­wę wyglą­du, oraz funk­cjo­nal­no­ści, atrak­cyj­no­ści zewnętrz­nych narzą­dów płcio­wych kobiet jak i męż­czyzn. Jed­nak w 85% na popra­wę wyglą­du miejsc intym­nych decy­du­ją się kobie­ty. Dzia­ła­nie popra­wy wyglą­du w tych miej­scach przy­czy­nia­ją się do popra­wy kom­for­tu psychicznego,poczucia popra­wy swo­je­go sek­sa­pi­lu oraz ogól­nej atrak­cyj­no­ści. Duże zna­cze­nie ma też popra­wa wize­run­ku sek­su­al­ne­go dla partnera.

Poza popra­wą fizycz­nych ułom­no­ści czy defek­tów ta gałąź medy­cy­ny popra­wia samo­po­czu­cie pacjen­tów, doda­je pew­no­ści sie­bie jak i popra­wia rela­cje pomię­dzy partnerami.

Defek­ty narzą­dów płcio­wych nie­ko­rzyst­nie wpły­wa­ją na samo­po­czu­cie męż­czyzn jak i kobiet. W związ­ku z tym może wystę­po­wać wie­le nie­kom­for­to­wych i przy­krych dole­gli­wo­ści takich jak: czę­ste zaka­że­nia , dys­kom­fort w wyko­ny­wa­niu danej dys­cy­pli­ny spor­tu, a cza­sem nawet rezy­gna­cja z poży­cia seksualnego.

Ginekologia estetyczna poprawia jakość życia.

Pro­ble­my zwią­za­ne z pra­wi­dło­wą budo­wą jak i funk­cjo­no­wa­niem narzą­dów płcio­wych to duży pro­blem dla wie­lu kobiet i powód do kom­plek­sów.  Dzię­ki dzie­dzi­nie medy­cy­ny gine­ko­lo­gii este­tycz­nej wie­lu pro­ble­mów, i kom­plek­sów moż­na się pozbyć. Róż­ne zabie­gi są bar­dzo sku­tecz­ne i pod­no­szą jakość życia pod wzglę­dem psy­chicz­nym jak i fizycz­nym. Takie pro­ble­my jak: nie­trzy­ma­nie moczu, suchość i luź­ność pochwy, zro­sty po nacię­ciu kro­cza, prze­ro­śnię­te war­gi sro­mo­we czy powięk­sze­nie punk­tu G, moż­na roz­wią­zać mało skom­pli­ko­wa­ny­mi zabiegami.

Inter­wen­cje te są wyko­ny­wa­ne za pomo­cą lase­ra , więc są to zabie­gi mało inwa­zyj­ne oraz bez­bo­le­sne. Pacjent też wra­ca szyb­ko do zdro­wia. Efek­ty też widać bar­dzo szyb­ko po wyko­na­nym zabiegu.

Nale­ży jed­nak pamię­tać o tym, że jest to wciąż mło­da dzie­dzi­na medy­cy­ny i war­to przed każ­dą inge­ren­cją chi­rur­gicz­ną spraw­dzić leka­rza , kli­ni­kę gine­ko­lo­gii este­tycz­nej aby być pod naj­lep­szą opie­ką spe­cja­li­stów. Bar­dzo waż­ne jest doświad­cze­nie leka­rzy , ale rów­nież sprzęt z jakie­go gine­ko­lo­dzy , chi­rur­dzy czy ane­ste­zjo­lo­dzy korzy­sta­ją. Nie zapo­mi­naj­my o tym, że narzą­dy intym­ne są bar­dziej wraż­li­we niż inne czę­ści nasze­go cia­ła a więc  przy pla­sty­ce pochwy, powięk­sza­nie punk­tu G, czy korek­cji warg sro­mo­wych, powięk­sze­niu peni­sa, muszą być uży­te inne lase­ry niż przy zwy­kłych operacjach.

Naprze­ciw wszyst­kim tym potrze­bom wycho­dzi gine­ko­lo­gia este­tycz­na Kato­wi­ce oraz wszyst­kie inne kli­ni­ki w całym kra­ju jak i za granicą.