Sport

Atomic Cloud — seria damskich nart

Ato­mic, to jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych i cenio­nych marek sprzę­tu nar­ciar­skie­go na ryn­ku. Się­ga­ją po nią nie tyl­ko ama­to­rzy, ale rów­nież zawo­dow­cy, któ­rych poczy­na­nia czę­sto obser­wu­je­my w tele­wi­zji. Kil­ka lat temu mar­ka ta, stwo­rzy­ła pod swo­im szyl­dem kolek­cję Ato­mic Clo­ud. Jest to seria dam­skich nart, któ­ra pod­bi­ja rynek ze wzglę­du na świet­ny sto­su­nek jako­ści do ceny. Dodat­ko­wym atu­tem serii jest bez wąt­pie­nia świet­ny design, któ­ry przy­cią­ga uwa­gę nawet naj­bar­dziej wybred­nych pań.

Atomic Cloud 9 — jak to się zaczęło

Nar­ty serii Ato­mic Clo­ud, przy­ku­wa­ją uwa­gę pięk­nym wyglą­dem i wykoń­cze­niem. W 2009 roku, gdy linia debiu­to­wa­ła na ryn­ku, model Ato­mic Clo­ud 9 stał się best­sel­le­rem. Już wte­dy mogli­śmy podzi­wiać desing naj­wyż­szej kla­sy. Nar­ty były wyko­na­ne głów­nie z kolo­ru czar­ne­go i posia­da­ły bia­łe wstaw­ki oraz były prze­zna­czo­ne dla śred­nio zaawan­so­wa­nych nar­cia­rek. Zresz­tą nie tyl­ko ten model cecho­wał się taką kolo­ry­sty­ką. Inne wyda­ne wów­czas na rynek mode­le, rów­nież posia­da­ły kla­sycz­ne ele­men­ty czer­ni i bie­li. Ele­ganc­ki wygląd przy­czy­nił się do suk­ce­su tego mode­lu, ale nie był to jedy­ny atut tam­tych nart. Ato­mic zawsze dba o jak naj­lep­szą tech­ni­kę wykoń­cze­nia swo­ich pro­duk­tów. Model Clo­ud 9 cecho­wał się nie­spo­ty­ka­ną dotąd kon­tro­lą oraz płyn­no­ścią ruchów.

Wraz z suk­ce­sem linii, Ato­mic zaczął przy­go­to­wy­wać kolej­ne mode­le, spe­cjal­nie dla kobiet. Dzię­ki temu panie nie mogły narze­kać, że na ryn­ku bra­ku­je nart, stwo­rzo­nych spe­cjal­nie z myślą o nich.

Sezon 2018 — Atomic Twelve

W sezo­nie 2018 Ato­mic posta­no­wił wypu­ścić na rynek kolej­ny model — Ato­mic Clo­ud Twe­lve. Jesz­cze bar­dziej wyma­ga­ją­cy i wypo­sa­żo­ny w tech­no­lo­gię servo­tec. Tech­no­lo­gia servo­tec jest wyko­rzy­sty­wa­na w Zawo­dach Pucha­ru Świa­ta. Zmniej­sza wagę nar­ty, a ponad­to jest połą­czo­ny z sys­te­mem tłu­mie­nia drgań w wią­za­niu. Sys­tem tłu­mie­nia drgań dzia­ła na zasa­dzie zawie­sze­nia (podob­nie jak w samo­cho­dzie) i dosto­so­wu­je się do tere­nu. Dzię­ki tech­no­lo­gii servo­tec może­my zacho­wać sta­bil­ność nawet przy dużych pręd­ko­ściach, skrę­ty są sta­łe i regularne.

Podsumujmy więc zalety Atomic Cloud — linii nart dla kobiet:

  • pięk­ny desing
  • peł­na kontrola
  • płyn­ność ruchów
  • naj­wyż­sza jakość wykonania
  • sto­sun­ko­wo niska cena

Nar­ty Ato­mic Clo­ud są ide­al­nym wybo­rem dla nar­cia­rek zaawan­so­wa­nych oraz tych, któ­re dopie­ro zaczy­na­ją uczyć się jeź­dzić. Kla­sycz­na kolo­ry­sty­ka spra­wia, że dziew­czy­ny, któ­re chcą dobrze wyglą­dać nawet na sto­ku będą w peł­ni usa­tys­fak­cjo­no­wa­ne. Sze­ro­ka ofer­ta mode­li spra­wia, że każ­da kobie­ta, znaj­dzie wśród nich coś dla siebie.

Arty­ku­ły powią­za­ne tematycznie:

https://twoje-narty.pl/narty/503-atomic-cloud-9-lithium-10–2018.html

https://twoje-narty.pl/narty/502-atomic-cloud-11–2018.html