Turystyka

Czy korzystanie z term jest w ogóle zdrowe?

Wizy­ta w pod­mio­cie Ter­my BUKOVINA to nie tyl­ko szan­sa na to, by się zre­lak­so­wać. Spo­ro osób zasta­na­wia się, czy ta woda ter­mal­na ma wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze. Jak to jest w praktyce?

Na szczę­ście tak! Czy­li woda ter­mal­na obec­na w base­nach zewnętrz­nych i wewnętrz­nych (jest ich zaś 20) ma wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze. Moż­na zatem liczyć na wspar­cie w aspek­cie lecze­nia roz­ma­itych scho­rzeń. Jest to moż­li­we z wie­lu wzglę­dów. Przede wszyst­kim doświad­czo­ny i zara­zem bar­dzo dobrze oce­nia­ny pod­miot Ter­my BUKOVINA korzy­sta z odpo­wied­nie­go uję­cia znaj­du­ją­ce­go się na głę­bo­ko­ści wyno­szą­cej mniej wię­cej 2400 metrów. Oczy­wi­ście pozy­ski­wa­nie wody wyma­ga posia­da­nia odpo­wied­nich kwa­li­fi­ka­cji, sprzę­tów i akce­so­riów. Na szczę­ście z tymi zagad­nie­nia­mi nie ma żad­nych pro­ble­mów. O czym jesz­cze trze­ba wspo­mnieć? Na pew­no o tem­pe­ra­tu­rze. Otóż woda ter­mal­na to taka woda pod­ziem­na, któ­ra cechu­je się tym, że na wypły­wie z uję­cia ma tem­pe­ra­tu­rę mini­mum 20°C. W przy­pad­ku Ter­my BUKOVINA te war­to­ści są zde­cy­do­wa­nie bar­dziej oka­za­łe. W koń­cu woda na wypły­wie ma tem­pe­ra­tu­rę wyno­szą­cą aż 64.5°C. Jeśli masz zamiar poznać wię­cej fak­tów na ten temat, to war­to dokład­nie prze­czy­tać arty­kuł ze stro­ny inter­ne­to­wej https://www.termybukovina.pl/blog/czy-termy-sa-zdrowe.

Odpo­wied­ni skład (w koń­cu woda ter­mal­na zasi­la­ją­ca Ter­my BUKOVINA ma 28 cen­nych pier­wiast­ków), sto­sow­na tem­pe­ra­tu­ra i sto­pień mine­ra­li­za­cji powo­du­ją, że ta woda ter­mal­na może poma­gać w lecze­niu roz­ma­itych kło­po­tów ze zdro­wiem. Jakich konkretnie?

Cho­dzi mię­dzy inny­mi o cho­ro­by ukła­du ner­wo­we­go. Tak samo, jak pro­ble­my z cho­ro­ba­mi reu­ma­to­lo­gicz­ny­mi, oste­opo­ro­zą, cho­ro­ba­mi skó­ry, cho­ro­ba­mi kobie­cy­mi, ura­za­mi orto­pe­dycz­ny­mi, bóla­mi mię­śni, sta­wów itp. Kto jesz­cze powi­nien pomy­śleć o takim wła­śnie roz­wią­za­niu? Są to oso­by zma­ga­ją­ce się na co dzień z zabu­rze­nia­mi meta­bo­licz­ny­mi i hor­mo­nal­ny­mi. Tak samo, jak oso­by, któ­rym dole­ga oty­łość. Oczy­wi­ście, to nie jest też tak, że wystar­czy wybrać się Ter­my BUKOVINA, wziąć kil­ka kąpie­li w wodzie ter­mal­nej i liczyć na to, że na pew­no cała nad­wa­ga odej­dzie w nie­pa­mięć. Nie da się jed­nak ukryć, że zasad­ni­czo dzię­ki temu moż­na sku­tecz­nie wspie­rać ten wła­śnie pro­ces. Oprócz tego dobrze było­by też regu­lar­nie tre­no­wać plus zdro­wo się odży­wiać (war­to być zatem przy­naj­mniej na samym począt­ku pod opie­ką dobre­go dietetyka).

Oka­zu­je się, że zawar­te w wodzie ter­mal­nej pier­wiast­ki mają wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze, nawil­ża­ją­ce i pie­lę­gna­cyj­ne. Jeśli zatem chcesz zatrosz­czyć się nie tyl­ko o swo­je zdro­wie, ale tak­że o wygląd, to wizy­ta w Ter­my BUKOVINA jest Ci szcze­gól­nie reko­men­do­wa­na. Za co odpo­wia­da­ją zaś poszcze­gól­ne mine­ra­ły? W wodzie ter­mal­nej zasi­la­ją­cej kom­plek­sy base­no­we w Ter­my BUKOVINA znaj­du­je się mię­dzy inny­mi sód. War­to zaś wie­dzieć, że jego nie­do­bór przy­czy­nia się do powsta­wa­nia szpe­cą­cych zmarsz­czek. To nie koniec. Dodat­ko­wo w skła­dzie mamy tak­że siar­kę. Ma ona licz­ne wła­ści­wo­ści. War­to dodać, że mię­dzy inny­mi dobrze dzia­ła ona na wło­sy oraz tak samo na paznok­cie. Co jesz­cze jest waż­ne? Mię­dzy inny­mi potas, któ­re­go zada­niem jest przy­spie­sza­nie usu­wa­nia szko­dli­wych tok­syn z orga­ni­zmu itd. Jeśli zatem w Two­im przy­pad­ku nie ma żad­nych prze­ciw­wska­zań, to war­to zde­cy­do­wać się na pobyt w Ter­my BUKOVINA.