Budownictwo

Dom szkieletowy

14567072344_fd2d067aa7_bDecy­zja o budo­wie domu w sys­te­mie szkie­le­to­wym sta­je się dzi­siaj coraz bar­dziej powszech­na. To dosko­na­łe roz­wią­za­nie dla miło­śni­ków drew­na i tego co natu­ral­ne i zdro­we. To meto­da budo­wy dla tych, któ­rzy marzą o swo­ich czte­rech kątach w eks­pre­so­wym tem­pie i nie chcą zbyt dłu­go cze­kać. To tak­że meto­da dla tych, któ­rym zale­ży niskich rachun­kach i nie­wiel­kich kosz­tach budo­wy. Cze­go moż­na się spo­dzie­wać decy­du­jąc się na budo­wę? Oto kil­ka nie­zbęd­nych infor­ma­cji, któ­re pomo­gą pod­jąć decy­zję tym, któ­rzy jesz­cze się wahają.

Budo­wa domów szkie­le­to­wych to nie­zwy­kła oszczęd­ność cza­su (http://www.domy-kubas.pl/domy-szkieletowe/). Zazwy­czaj domy szkie­le­to­we sta­wia­ne są pod klucz. Moż­na tak­że zde­cy­do­wać się na fir­mę, któ­ra zaj­mie się kon­struk­cją i posta­wie­niem domu w sta­nie suro­wym. Dal­szy etap, tj. insta­la­cje i wykoń­cze­nie może­my powie­rzyć innym fachow­com. Jed­nak, jeśli zale­ży nam na szyb­ko­ści, war­to powie­rzyć całą budo­wę jed­nej fir­mie. Wystar­czy omó­wić z nią wszel­kie inte­re­su­ją­ce nas szcze­gó­ły i wybrać odpo­wied­nie mate­ria­ły i kolo­ry. Kie­dy zde­cy­du­je­my się na kon­kret­ny pro­jekt, od naszej decy­zji zale­żeć będzie:

  • czy dom na zewnątrz wykoń­czo­ny będzie drew­nem, czy z wyglą­du nie będzie niczym róż­nił się od budyn­ków murowanych;
  • wybór kolo­ru okien, drzwi, rynien i pokry­cia dachowego;
  • wykoń­cze­nie wnę­trza — drew­no lub pły­ty gipsowo-kartonowe.

Wybu­do­wa­nie domu w sta­nie suro­wym trwa zazwy­czaj 3 tygo­dnie. Oczy­wi­ście, może się on wydłu­żyć przy więk­szej powierzch­ni domu lub bar­dziej skom­pli­ko­wa­nej bry­le. Kolej­ny etap to mon­taż wszel­kie­go rodza­ju insta­la­cji. Im spraw­niej­sze eki­py, tym szyb­ciej na plac budo­wy mogą wejść spe­cja­li­ści od wykań­cza­nia wnętrz. Na tem­po ich pra­cy wpły­ną tak­że nasze decy­zje i dzia­ła­nia przy wybo­rze mate­ria­łów, wzo­rów i kolo­rów. War­to wcze­śniej prze­my­śleć, jak chce­my, by wyglą­dał nasz dom i jak był wypo­sa­żo­ny. Na koniec zosta­je już tyl­ko pod­pi­sa­nie pro­to­ko­łu zdaw­czo-odbior­cze­go i zor­ga­ni­zo­wa­nie przeprowadzki.

Podej­mu­jąc decy­zję o budo­wie domu w sys­te­mie szkie­le­to­wym nale­ży mieć na uwa­dze, iż poza tem­pem prac, istot­ny jest rów­nież kom­fort jego użyt­ko­wa­nia. Drew­no, ma swo­je spe­cy­ficz­ne wła­ści­wo­ści. Jest przede wszyst­kim pro­duk­tem natu­ral­nym, a więc i zdro­wym. Odpo­wied­nia izo­la­cja spra­wia, że bar­dzo opła­cal­ną meto­dą jego ogrze­wa­nia jest gaz. Dom bar­dzo szyb­ko się nagrze­wa, dzię­ki temu nasze rachun­ki będą niskie. Ponad­to, war­to zain­we­sto­wać w wen­ty­la­cję mecha­nicz­ną, któ­ra dodat­ko­wo oszczę­dza zuży­cie gazu, gdyż wstęp­nie ogrze­wa zim­ne powie­trze, oczysz­cza i roz­pro­wa­dza po domu. To lep­sze roz­wią­za­nie niż tra­dy­cyj­na wen­ty­la­cja gra­wi­ta­cyj­na. Ponad­to, drew­nia­ny dom szyb­ko też się ochła­dza, co ma szcze­gól­ne zna­cze­nie pod­czas upałów.

Pole­ca­my: http://www.recznie-pisany.pl/dom-szkieletowy/