Zdrowie

Jak zwalczyć uczulenie na kurz?

Pro­ble­my natu­ry aler­gicz­nej doty­czą pra­wie dwóch trze­cich całej popu­la­cji ludzi w Pol­sce. Nie­ste­ty nie­przy­jem­ne efek­ty, któ­re fun­du­je nam aler­gia, są czę­sto trud­ne do zneu­tra­li­zo­wa­nia. Dziś pod­po­wie­my co mogą zro­bić oso­by, któ­re uczu­lo­ne są na kurz, by uła­twić sobie życie. Nie jest prze­cież powie­dzia­ne, że każ­de sprzą­ta­nie w naszym domu czy miesz­ka­niu musi koń­czyć się kil­ku­dnio­wym kata­rem, bólem gar­dła, a cza­sa­mi total­nym roz­bi­ciem, któ­re­go efek­tem będzie koniecz­ność wzię­cia wol­ne­go z pracy.

Aler­gia spo­wo­do­wa­na jest tym, że nasz układ odpor­no­ścio­wy reagu­je prze­sad­nie na róż­ne­go rodza­ju drob­no­ustro­je, któ­re dosta­ją się do nasze­go orga­ni­zmu. Nie wszyst­kie z nich są groź­ne czy w ogó­le zauwa­żal­ne dla orga­ni­zmu, jed­nak u osób ze skłon­no­ścia­mi aler­gicz­ny­mi mogą one dopro­wa­dzić do obja­wów podob­nych do gry­py. Uczu­le­nie na kurz ma bar­dzo wie­le osób, przez co sprzą­ta­nie miesz­ka­nia jest dla nich praw­dzi­wym wyzwa­niem. Zazwy­czaj wyko­rzy­stu­ją one odku­rzacz, ponie­waż pod­czas jego uży­wa­nia kurz nie uno­si się tak moc­no w powie­trzu, jak pod­czas zamia­ta­nia. Czy jed­nak musi­my się tak męczyć? Oka­zu­je się, że nie­ko­niecz­nie. Ist­nie­ją bowiem róż­ne­go rodza­ju pre­pa­ra­ty, któ­re słu­żą zarów­no do neu­tra­li­za­cji drob­no­ustro­jów w miesz­ka­niu, jak rów­nież mogą pomóc nam zła­go­dzić obja­wy aler­gicz­ne. Znaj­dzie­my je na stro­nie https://allergoff.pl/.

Zale­ca się, by oso­by mają­ce duże obja­wy uczu­le­nio­we korzy­sta­ły z nich, ponie­waż dzię­ki temu będą one mogły nor­mal­nie funk­cjo­no­wać, wyko­ny­wać zwy­czaj­ne czyn­no­ści wzma­ga­ją­ce jed­nak obja­wy alergiczne.

Waż­na jest tak­że pro­fi­lak­ty­ka. Jeże­li my, bądź ktoś z naszej rodzi­ny ma uczu­le­nie na kurz, koniecz­nie powin­ni­śmy prze­strze­gać poniż­szych reguł. Przede wszyst­kim nale­ży regu­lar­nie sprzą­tać. Dzię­ki temu kurz nie będzie gro­ma­dził się w róż­nych zaka­mar­kach, a póź­niej przy sprzą­ta­niu uno­sił w powie­trzu. Jed­nak powód jest jesz­cze jeden. Otóż jeże­li pozwa­la­my, by zło­gi bru­du zale­ga­ły w róż­nych miej­scach, roz­wi­ja­ją się tam róż­ne bak­te­rie, zaraz­ki, a tak­że roz­to­cza. To te ostat­nie mogą dopro­wa­dzić do pro­ble­mów natu­ry odpor­no­ścio­wej, dla­te­go nie pozwa­laj­my na ich roz­wój regu­lar­nie sprzą­ta­jąc. Jak już wspo­mi­na­li­śmy wcze­śniej, dobrze jest uży­wać odku­rza­cza i zawsze mieć wewnątrz czy­sty worek. Jeże­li będzie on brud­ny, kurz będzie prze­do­sta­wał się przez sil­nik i wydo­sta­wał na wylo­cie urzą­dze­nia. Naj­le­piej jest spra­wić sobie odku­rzacz, któ­ry jest na wor­ki jed­no­ra­zo­we, ponie­waż nie musi­my ich wytrze­py­wać, gdzie całe tuma­ny kurzu wydo­sta­ją się na zewnątrz.

Mamy nadzie­ję, że nasz porad­nik pomo­że wie­lu oso­bom, któ­re mają pro­ble­my z obja­wa­mi aler­gicz­ny­mi, zwłasz­cza pod­czas wio­sen­nych porząd­ków, któ­re są już za pasem. Pole­ca­my uży­wać pre­pa­ra­tów zwal­cza­ją­cych roz­to­cza, a tak­że łago­dzą­cych obja­wy uczu­le­nia, któ­re może­my zna­leźć na https://allergoff.pl/. Oprócz tego radzi­my czę­sto sprzą­tać miesz­ka­nie, by nie pozwo­lić na two­rze­nie się zło­gów kurzu. Zbie­ra­nie nie­czy­sto­ści naj­le­piej rób­my odku­rza­czem z jed­no­ra­zo­wy­mi wor­ka­mi, by nie musieć wytrze­py­wać zebra­ne­go raz na jakiś czas.