Biznes

Jakie korzyści daje stosowanie programu Wapro wf mag?

War­to mieć świa­do­mość, że gwa­ran­cją ska­lo­wal­no­ści, wydaj­no­ści, sta­bil­no­ści i bez­pie­czeń­stwa danych sys­te­mu maga­zy­no­we­go Wapro wf mag jest wyko­rzy­sta­nie w prze­twa­rza­niu danych tech­no­lo­gii klient-ser­wer, któ­ra bazu­je na ser­we­rze baz danych MS SQL Server fir­my Micro­soft. Rezul­ta­tem jest zde­cy­do­wa­ny wzrost pręd­ko­ści prze­twa­rza­nia infor­ma­cji, a tak­że popra­wa sta­bil­no­ści oraz bez­pie­czeń­stwa danych.

Ponad­to przez to że pro­gram Wapro wf mag dzia­ła pod kon­tro­lą sys­te­mu Win­dows powsta­ją prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści prze­twa­rza­nia danych znaj­du­ją­cych się w sys­te­mie przez inne apli­ka­cje Win­dows (MS Access, MS Excel,itp.) oraz zasto­so­wa­nia Inter­ne­tu jako medium w komu­ni­ka­cji z part­ne­ra­mi han­dlo­wy­mi (wymia­na doku­men­tów, ofer­ty na stro­nach www, skle­py inter­ne­to­we, zamó­wie­nia on line). Wszyst­ko skła­da się na nowo­cze­sny, a tak­że nie­zwy­kle zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie pro­dukt, któ­ry jest wsta­nie zaspo­ko­ić potrze­by nie tyl­ko małych firm, ale rów­nież tych więk­szych i zde­cy­do­wa­nie bar­dziej wymagających.

Stabilny, wydajny, skalowalny i otwarty

Apli­ka­cja Wapro wf mag jest wsta­nie pra­co­wać nie tyl­ko na poje­dyn­czych sta­no­wi­skach, ale rów­nież w sie­ci kom­pu­te­ro­wej. Oczy­wi­ście w mniej­szych insta­la­cjach, w któ­rych wymo­gi zwią­za­ne z wydaj­no­ścią ser­we­ra baz danych nie są zbyt­nio wygó­ro­wa­ne, nato­miast  roz­miar bazy danych nie jest więk­szy niż 10 GB, bar­dzo dobrze spraw­dzi się wer­sja Micro­soft SQL Server 2008 R2 Express Edi­tions (jest to wer­sja dar­mo­wa). Roz­wią­za­nie cechu­je się mały­mi wyma­ga­nia­mi sprzę­to­wy­mi, a tak­że bar­dzo dużą wydaj­no­ścią oraz stabilnością.

Z kolei w wer­sjach sie­cio­wych, w fir­mach, któ­re mają wyż­sze wyma­ga­nia zwią­za­ne z wydaj­no­ścią ser­we­ra, albo gdzie roz­miar bazy danych prze­kra­cza­ją 10 GB, uży­wa się MS SQL Server 2008 R2 w wer­sji Stan­dard albo Enter­pri­se, gwa­ran­tu­ją one ponad­to szyb­szą obsłu­gę więk­szej ilo­ści użyt­kow­ni­ków, a tak­że więk­szą szyb­kość prze­twa­rza­nia więk­szych ilo­ści danych. Moż­li­wa jest dzię­ki temu roz­bu­do­wa wła­sne­go sys­te­mu razem ze wzro­stem fir­my od poje­dyn­czej insta­la­cji na jed­nym kom­pu­te­rze, aż po wie­lo­sta­no­wi­sko­we insta­la­cje sie­cio­we wyko­rzy­stu­ją­ce wydaj­ne wie­lo­pro­ce­so­ro­we serwery.

Przyjazny oraz ergonomiczny interfejs użytkownika, a także elastyczny i łatwo konfigurowalny

Bar­dzo przej­rzy­sty inter­fejs pro­gra­mu Wapro wf mag wyko­rzy­stu­je w 100% zale­ty śro­do­wi­ska Win­dows. Z kolei mno­gość opcji kon­fi­gu­ra­cyj­nych umoż­li­wia na dosto­so­wa­nie sys­te­mu do spe­cy­ficz­nych wyma­gań użyt­kow­ni­ka, a tak­że zapa­mię­ta­nie takie­go ukła­du jako pry­wat­ną oraz domyśl­ną kon­fi­gu­ra­cję. Doty­czy to zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści okien pro­gra­mu Wapro wf mag. W two­rze­niu pro­gra­mu Wapro wf mag zadba­no nie tyl­ko o pro­sto­tę, ale rów­nież ergo­no­mię obsłu­gi opro­gra­mo­wa­nia, wygod­ny oraz szyb­ki dostęp do zde­cy­do­wa­nie naj­czę­ściej uży­wa­nych funk­cji. Bar­dzo istot­ną zale­tą tej apli­ka­cji, przede wszyst­kim dla dotych­cza­so­wych użyt­kow­ni­ków wer­sji DOS-owej pro­gra­mu maga­zy­no­we­go jest zacho­wa­nie wcze­śniej­sze­go ukła­du skró­tów kla­wi­szo­wych co w zde­cy­do­wa­ny spo­sób uprasz­cza obsłu­gę pro­gra­mu w nowym śro­do­wi­sku za pomo­cą kla­wia­tu­ry. Wystę­pu­je rów­nież opcja wybra­nia stan­dar­do­wej obsłu­gi kla­wi­szy skró­tów obsłu­gi­wa­nych przez Windows.

Zaawansowany system zabezpieczeń

War­to wie­dzieć, że każ­dy z użyt­kow­ni­ków pro­gra­mu Wapro wf mag ma przy­pi­sa­ny nie tyl­ko uni­ka­to­wy iden­ty­fi­ka­tor i hasło, ale rów­nież będzie przy­dzie­lo­ny do jed­nej albo kil­ku grup użyt­kow­ni­ków. Oczy­wi­ście gru­py odpo­wia­da­ją funk­cjom albo sta­no­wi­skom, któ­re wystę­pu­ją w danej fir­mie. W ramach każ­dej z grup jest opcja ogra­ni­cza­nia dostę­pu do pro­gra­mu maga­zy­no­we­go, a tak­że danych na trzech nie­za­leż­nych pozio­mach: funk­cji, menu i zasobów.

 

Zaj­rzyj tak­że na:

http://wms.wapromag.pl/o‑produkcie

http://xc.com.pl/oferta/wapro/wapro-wf-mag

Jakie są zale­ty pro­gra­mu wapro wf mag?