Zdrowie

Kiedy potrzebna jest orteza nadgarstka?

Spraw­ność naszych rąk i dło­ni jest klu­czo­we w naszym codzien­nym funk­cjo­no­wa­niu. Wyko­nu­je­my za pomo­cą dło­ni tak wie­le czyn­no­ści, że nie zda­je­my sobie z tego zazwy­czaj spra­wy, aż do momen­tu, w któ­rym coś prze­sta­nie spraw­nie dzia­łać. Jed­nym z bar­dziej dotkli­wych ura­zów z punk­tu widze­nia codzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia są wła­śnie ura­zy koń­czyn gór­nych oraz inne scho­rze­nia zmniej­sza­ją­ce ich spraw­ność. Dla­te­go nie­rzad­ko zacho­dzi potrze­ba wyko­rzy­sta­nia urzą­dze­nia takie­go jak orte­za nad­garst­ka, czy­li sta­bi­li­za­tor na nad­gar­stek, któ­ry chro­ni nasze sta­wy przed prze­miesz­cza­niem się kości naszych koń­czyn w taki spo­sób, któ­ry może skut­ko­wać kon­tu­zja­mi nad­garst­ka lub pogłę­bie­niem jego uszko­dze­nia (jeśli uszko­dze­nie już się dokonało).

Orte­zy pro­fi­lak­tycz­ne — zasto­so­wa­nie w sporcie

Tego typu kon­struk­cje mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne nie tyl­ko wte­dy, kie­dy doj­dzie do uszko­dze­nia sta­wów lub kon­tu­zji nad­garst­ka. Rów­nie dobrze orte­za nad­garst­ka może być sto­so­wa­na przez spor­tow­ców i pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­rzy są szcze­gól­nie nara­że­ni na tego typu kon­tu­zje i uszko­dze­nia. Wystar­czy sobie wyobra­zić mecz teni­so­wy, aby doce­nić rolę tego typu sta­bi­li­za­to­rów w jakimś spo­rcie. Ope­ro­wa­nie rakie­tą teni­so­wą stwa­rza licz­ne oka­zje do prze­cią­żeń dla sta­wów nad­garst­ka. Po pierw­sze, o rakie­tę wie­lo­krot­nie ude­rza pił­ka teni­so­wa wpra­wio­na w ruch o dużej pręd­ko­ści. W połą­cze­niu z masą takiej pił­ki daje to dużą por­cję ener­gii kine­tycz­nej, któ­rą rakie­ta, a następ­nie ręka teni­si­sty, musi przy­jąć na sie­bie. Po dru­gie, ope­ro­wa­nie rakie­tą wią­że się czę­sto z wyko­ny­wa­niem bar­dzo gwał­tow­nych, zama­szy­stych ruchów ręką. Z tych­że powo­dów orte­za nad­garst­ka wyda­je się mało kosz­tow­ną inwe­sty­cją, a raczej poli­są ubez­pie­cze­nio­wą, któ­rej cena jest zna­czą­co niż­sza niż kosz­ty ewen­tu­al­nej kon­tu­zji, któ­ra może skut­ko­wać nie­moż­li­wo­ścią gry w tur­nie­ju albo nawet koniec całej karie­ry sportowej.

Orte­za jako śro­dek do rehabilitacji

Oczy­wi­ście naj­czę­ściej spo­ty­ka­my się takim wyko­rzy­sta­niem tego przy­rzą­du, któ­re jest zwią­za­ne z reha­bi­li­ta­cją i lecze­niem ura­zów oraz kon­tu­zji nad­garst­ka. W takich przy­pad­kach orte­za nad­garst­ka może być refun­do­wa­na przez NFZ i jej celem jest zabez­pie­cze­nie sta­wów nad­garst­ka na czas kura­cji, ponie­waż w tym cza­sie jest szcze­gól­nie łatwo o dal­sze uszko­dze­nia. Sta­bi­li­za­tor ogra­ni­cza zakres ruchów w taki spo­sób, że do takich uszko­dzeń nie docho­dzi. Taka orte­za odgry­wa waż­ną rolę w przy­wra­ca­niu pacjen­ta do nor­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia sprzed wypadku.

Inny arty­kuł, któ­ry mógł­by Cię zainteresować:

W jakich sytu­acjach potrzeb­na jest orte­za kostki?