Turystyka

Kolonie plastyczne – to rozwój i relaks

Zbli­ża­ją się waka­cje, a wraz z nimi czas inten­syw­ne­go odpo­czyn­ku i relak­su dla wszyst­kich. No może pra­wie dla wszyst­kich, naj­czę­ściej to dzie­ci odpo­czy­wa­ją, pod­czas gdy rodzi­ce w dal­szym cią­gu pra­cu­ją. Czę­sto jest tak, że rodzi­ce mają bar­dzo duży pro­blem ponie­waż nie mają pomy­słu co zro­bić ze swo­ją pocie­chą w cza­sie wol­nym od szko­ły. Nie­ste­ty nie każ­dy rodzic pozwo­lić sobie może na wzię­cie wol­ne­go z pra­cy na okres waka­cyj­ny. Dla­te­go w tym momen­cie zaczy­na się kom­bi­no­wa­nie. Dziec­ko zazwy­czaj jedzie na tydzień lub dwa do jed­nej bab­ci, następ­nie do dru­giej, póź­niej do kuzynostwa,a na koń­cu waka­cji zosta­je w domu. Jest to duży wysi­łek logi­stycz­ny. Zasta­nów­my się więc czy nie lepiej powie­rzyć to komuś inne­mu? Mam tutaj na myśli orga­ni­za­to­rów kolo­nii i obo­zów dla dzie­ci. Co roku przy­go­to­wu­ją oni mnó­stwo ofert wypo­czyn­ków dla dzieci.

Kolo­nie pla­stycz­ne, bo to o nich będzie dzi­siej­szy arty­kuł, powsta­ły z myślą o naj­młod­szych dzie­ciacz­kach, któ­re lubią eks­pe­ry­men­to­wać, malo­wać farb­ka­mi, śpie­wać, wyci­nać, ozda­biać oraz two­rzyć mnó­stwo kre­atyw­nych rze­czy „z nicze­go”. Jest to świet­na opcja spę­dze­nia waka­cji zarów­no dla dziew­czy­nek jak i dla chłopców.

Kolo­nie pla­stycz­ne przy­go­to­wy­wa­ne są przez naj­lep­szych ani­ma­to­rów, wycho­waw­ców i spe­cja­li­stów, a wszyst­ko po to aby w jak naj­więk­szym stop­niu zado­wo­lić dzieciaki.

Pod­czas trwa­nia kolo­nii pla­stycz­nych dzie­ci uczest­ni­czą w róż­nych cie­ka­wych warsz­ta­tach, mię­dzy inny­mi warsz­ta­ty diy, na któ­rych uczą się two­rze­nia i prze­ra­bia­nia prze­róż­nych rze­czy. Warsz­ta­ty kre­atyw­no­ści, pod­czas któ­rych każ­dy ma szan­sę wyka­zać się swo­ją pomy­sło­wo­ścią oraz na przy­kład warsz­ta­ty decu­pa­ge, gdzie uczest­ni­cy uczą się jak ozda­biać przed­mio­ty róż­ny­mi technikami.

Dzie­cia­ki kocha­ją kolo­nie pla­stycz­ne, to nie tyl­ko świet­na zaba­wa ale tak­że nauka oraz spę­dza­nie cza­su w gro­nie rówie­śni­ków. Świet­na inte­gra­cja gru­py to poło­wa suk­ce­su, dla­te­go wycho­waw­cy dba­ją o to od same­go początku.

Każ­dy rodzic chcą­cy posłać swo­ją pocie­chę na waka­cje w posta­ci kolo­ni pla­stycz­nej powi­nien liczyć się z kosz­ta­mi w gra­ni­cach od 1500zł do 2500zł. Wszyst­ko oczy­wi­ście zale­ży od indy­wi­du­al­nych cen orga­ni­za­to­ra, od wybra­nej loka­li­za­cji oraz od szcze­gó­łów oferty.

Polecamy kolonie plastyczne wszystkim dzieciakom.

Jest to świet­ny pomysł na pierw­szy samot­ny wyjazd malusz­ka. Zapew­nia­my, że pod­czas trwa­nia kolo­nii pla­stycz­nych dzie­cia­ki nie mają cza­su na nudę czy tele­fon. Wszyst­kie zaję­cia pla­no­wa­ne są tak, aby mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać czas. Dzie­cia­ki oprócz zajęć arty­stycz­nych, któ­re są tema­tem prze­wod­nim wyjaz­du mają rów­nież mnó­stwo innych zajęć. Bar­dzo czę­sto orga­ni­zo­wa­na jest jed­no­dnio­wa wyciecz­ka do jakie­goś cie­ka­we­go miej­sca, na przy­kład do aqua par­ku, do par­ku roz­ryw­ki lub do par­ku lino­we­go. Wszyst­ko zale­ży od pro­gra­mu. Dzie­cia­ki są zachwy­co­ne każ­dą opcją.

Kol­nie arty­stycz­ne cie­szą się ogrom­ną popu­lar­no­ścią, dla­te­go radzi­my oso­bom zde­cy­do­wa­nym zare­zer­wo­wać miej­sca jesz­cze przed sezo­nem, ponie­waż ich ilość jest ogra­ni­czo­na. Życzy­my uda­nych i kre­atyw­nych waka­cji pod­czas kolo­nii plastycznych.