Biznes

Leasing samochodów dostawczych dla firm transportowych

Bar­dzo waż­ne zada­nie peł­nią fir­my trans­por­to­we, ponie­waż to dzię­ki nim odpo­wied­ni towar jest dostar­cza­ny we wła­ści­we miej­sce. Takich zle­ceń na trans­port poja­wia się bar­dzo wie­le. Z usług takich korzy­sta­ją inne fir­my, jak i oso­by pry­wat­ne. Nato­miast sama fir­ma trans­por­to­wa musi dbać o to, aby wysi­lać się na rzecz swo­ich klien­tów w jak naj­lep­szy spo­sób. Przez to zapew­nia im coraz lep­szą obsłu­gę klien­ta, tak­że tele­fo­nicz­nie, jak i poprzez spe­cjal­ny for­mu­larz na stro­nie fir­mo­wej. Już to spra­wia, że do fir­my zaczy­na­ją kon­tak­to­wać się nowe oso­by, w tym tak­że klien­ci sta­li. Nawią­za­nie takich rela­cji przy­czy­nia się do zwięk­sze­nia przy­cho­dów dzia­łal­no­ści trans­por­to­wej, któ­ra ma zamiar jesz­cze dalej się roz­wi­jać. I wła­śnie w tym celu wybie­ra jesz­cze leasing samo­cho­dów dostaw­czych. Ich zasto­so­wa­nie może gwa­ran­to­wać wspa­nia­łe możliwości.

Co daje leasing?

O wie­le niż­sze kosz­ty wyni­ka­ją­ce z użyt­ko­wa­nia takie­go samo­cho­du dostaw­cze­go. Pła­ci­my za mie­sięcz­ną ratę leasin­go­wą, więc nie odczu­wa­my tego tak bar­dzo. Nato­miast kosz­ty wyni­ka­ją­ce z użyt­ko­wa­nia takie­go samo­cho­du rów­nież wli­cza­my do książ­ki przy­cho­dów i roz­cho­dów, w posta­ci tak zwa­nej kilo­me­trów­ki. To spra­wia, że uda­je się nam mini­ma­li­zo­wać wydat­ki zwią­za­ne z pła­ce­niem pew­nych podatków.

Leasing jest jesz­cze bar­dzo uprosz­czo­ny, ponie­waż uwzględ­nia samo­cho­dy nowe i uży­wa­ne. My może­my więc zade­cy­do­wać o tym, na któ­re z nich się tutaj zde­cy­du­je­my. Moż­li­we, że nie posia­da­my odpo­wied­nie­go budże­tu, aby finan­so­wać auta dostaw­cze nowe. W takim momen­cie war­to jest spoj­rzeć na samo­cho­dy uży­wa­ne, jak i ofer­tę leasin­gu, któ­ra dla nich zosta­ła przy­go­to­wa­na. Dzię­ki temu o wie­le łatwiej będzie nam zde­cy­do­wać, w jakim kie­run­ku powin­ni­śmy się jesz­cze roz­wi­jać na rzecz naszych odbior­ców na ryn­ku gospodarczym.

Jak wysi­la się fir­ma transportowa:

- posze­rza flo­tę samochodową

- obsłu­gu­je bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nych klientów

Już pod­ję­cie takich kro­ków jest w sta­nie przy­czy­nić się do popra­wy sytu­acji finan­so­wej fir­my. Prze­cież poważ­niej­si klien­ci są w sta­nie zapew­nić pozy­ski­wa­nie o wie­le lep­szych przy­cho­dów. War­to pomy­śleć o nawią­za­niu z nimi jak naj­lep­szych rela­cji. Moż­li­we, że będzie­my musie­li ich róż­nie trak­to­wać, mieć przy­go­to­wa­ną dla nich spe­cjal­ną ofer­tę. Ale są oni tego war­ci, ponie­waż gwa­ran­tu­ją nam napraw­dę wyso­kie przy­cho­dy i wła­śnie z takiej opcji powin­ni­śmy korzy­stać. Nato­miast samo posze­rze­nie nasze­go wypo­sa­że­nia, flo­ty samo­cho­do­wej, gwa­ran­tu­je obsłu­że­nie więk­szej ilo­ści klien­tów każ­de­go miesiąca.

Inny cie­ka­wy artykuł:

War­to posia­dać leasing na auto używane