Zdrowie

Licówki- drugie życie twoich zębów

dentist-patient-dentistry-healthcare-medicineCzę­ścio­wy, nie­este­tycz­nie pre­zen­tu­ją­cy się uby­tek zębo­wy? Trud­ne do usu­nię­cia prze­bar­wie­nia lub wyma­ga­ją­cy korek­ty kształt zęba albo zbyt rzu­ca­ją­ce się w oczy prze­rwy mię­dzy zęba­mi? Wszyst­kie te pro­ble­my moż­na sku­tecz­nie roz­wią­zać, sto­su­jąc liców­ki. Są to cien­kie, trans­pa­rent­ne uzu­peł­nie­nia pro­te­tycz­ne, nakle­ja­ne na przed­nie powierzch­nie zębów. Naj­waż­niej­szą ich wła­ści­wo­ścią jest wytrzy­ma­łość, odpor­ność na ście­ra­nie oraz dosko­na­ła kom­pa­ty­bil­ność z tkan­ka­mi przy­zę­bia. Jest to sku­tecz­ny i mało inwa­zyj­ny zabieg, przy­no­szą­cy dosko­na­łe efek­ty. Pozwa­la uzy­skać szyb­ką i efek­tow­ną popra­wę sta­nu uzę­bie­nia przy jed­no­cze­snej mini­mal­nej inge­ren­cji w tkan­ki sta­łe zęba. Tego typu zabie­gi wyma­ga­ją pre­cy­zji i doświad­cze­nia ze stro­ny sto­ma­to­lo­ga. Gdy potrzeb­ny jest zaufa­ny gabi­net, wyko­nu­ją­cy liców­ki Wro­cław czy Łódź łączą pro­fe­sjo­nal­ną jakość usług sto­ma­to­lo­gicz­nych z ich przy­stęp­ny­mi cenami.
Naj­czę­ściej liców­ki wyko­na­ne są z por­ce­la­ny, pół­prze­zro­czy­ste­go i wytrzy­ma­łe­go mate­ria­łu, któ­ry bar­wą, poły­skiem i stop­niem odbi­ja­nia świa­tła odwzo­ro­wu­je szkli­wo zębów. Nie pod­le­ga­ją prze­bar­wie­niom i zmia­nom próch­ni­czym. Mate­ria­ły, z jakich liców­ki mogą być wyko­na­ne to akryl, kom­po­zyt, cera­mi­ka i por­ce­la­na, warun­ku­ją­ce róż­ne para­me­try fizycz­ne, a tym samym este­tycz­ne licówek.

Przy­go­to­wa­nie do zabie­gu obej­mu­je bada­nie sto­ma­to­lo­gicz­ne oraz zdję­cie pano­ra­micz­ne (RTG) i cyfro­we uzę­bie­nia. Wyma­ga­ne jest cał­ko­wi­te wyle­cze­nie wszyst­kich zmian cho­ro­bo­wych. Kolej­ne eta­py to pobra­nie wyci­sków uzę­bie­nia oraz wyko­na­nie odle­wów i cza­so­wych licó­wek, wyko­rzy­sta­nych do wizu­ali­za­cji efek­tu pacjen­to­wi. W cza­sie następ­nej wizy­ty sto­ma­to­log doko­nu­je szli­fo­wa­nia zębów- ten zabieg, wyko­ny­wa­ny w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, pole­ga na usu­nię­ciu ilo­ści koro­ny zęba odpo­wia­da­ją­cej gru­bo­ści płyt­ki por­ce­la­no­wej. Po pobra­niu kolej­ne­go wyci­sku zakła­da­ne są liców­ki cza­so­we, peł­nią­ce funk­cję ochron­ną. Po osta­tecz­nym wymo­de­lo­wa­nie licó­wek por­ce­la­no­wych, docho­dzi do ich cemen­to­wa­nia. Na tym eta­pie istot­ny jest dobór kolo­ru cemen­tu łączą­ce­go płyt­kę z zębem. Wska­za­ne jest sto­so­wa­nie cemen­tów o dual­nym cha­rak­te­rze, wią­żą­cych liców­kę zarów­no na dro­dze che­micz­nej, jak i świa­tło­utwar­dza­nia- gwa­ran­tu­je to dłu­go­trwa­ły efekt.
Jakie są prze­ciw­wska­za­nia do tego typu zabie­gu? Licó­wek nie zakła­da się u osób z krót­ki­mi zęba­mi lub zęba­mi z nie­od­po­wied­nią ilo­ścią i jako­ścią szkli­wa, przy obec­nych cho­ro­bach dzią­seł i przy­zę­bia lub wybit­nych skłon­no­ściach do próch­ni­cy. Tak­że pacjen­ci z para­funk­cja­mi zgry­zo­wy­mi (np. zgrzy­ta­niem zębów), mogą spo­tkać się z odmo­wą leczenia.
Tego typu lecze­nie wyma­ga duże­go doświad­cze­nia, zarów­no na eta­pie dopa­so­wa­nia kolo­ry­stycz­ne­go liców­ki, jak i jej ukształ­to­wa­nia tak, by nie powo­do­wa­ła ura­zów czy nie­ko­rzyst­nych zmian trwa­ło­ści i wyglą­du liców­ki. Tyl­ko reno­mo­wa­ny gabi­net z dużą prak­ty­ką zapew­ni bez­błęd­ny prze­bieg takie­go lecze­nia. Gdy chcesz wyko­nać liców­ki Wro­cław, Gdańsk czy Kra­ków, z dużą licz­bą pro­fe­sjo­na­li­stów są dosko­na­łym miej­scem doce­lo­wym. To mia­sta, któ­rych uni­wer­sy­tec­ki cha­rak­ter sprzy­ja dostęp­no­ści wszel­kich usług medycz­nych, powo­do­wa­nych roz­wo­jem miast i cią­głym napły­wem nowych miesz­kań­ców. Gwa­ran­tu­je to dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cy się rynek usług den­ty­stycz­nych i ich wyso­ką jakość.

Zobacz: http://www.uni-dental.com.pl/wybielanie/