Motoryzacja

Największe targi caravaningowe Caravans Salon 2023

Inte­re­su­jesz się takim zagad­nie­niem, jak cara­va­ning? W takim razie nie­dłu­go roz­pocz­nie się faj­ne wyda­rze­nie, któ­re powin­no Ci się spodo­bać. Cho­dzi o tar­gi Cara­vans Salon 2023. Chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat tego zagad­nie­nia? W takim razie prze­czy­taj dzi­siej­szy tekst do same­go końca.

Na tar­gach Cara­vans Salon 2023 zapre­zen­tu­je się mię­dzy inny­mi fir­ma HYMER Poznań. Wie­le osób z całe­go kra­ju przy­je­dzie wła­śnie po to, aby zoba­czyć na żywo pojaz­dy od tego pod­mio­tu. HYMER Poznań to w tym momen­cie jeden z naj­więk­szych salo­nów kara­wa­nin­go­wych w Pol­sce. Dzia­ła on sobie w Sadach. Obok Pozna­nia. A dokład­nie to przy uli­cy Poznań­skiej 10. War­to zauwa­żyć, że HYMER Poznań na co dzień ofe­ru­je roz­ma­ite samo­cho­dy kem­pin­go­we oraz kam­pe­ry. Od takich cenio­nych marek, jak Hymer, Sun­li­ght, a tak­że Buerst­ner. Nale­ży do tego dodać, że poten­cjal­ni klien­ci mają spo­ro opcji do dys­po­zy­cji. Wszak HYMER Poznań ofe­ru­je wie­le pojaz­dów oraz zapew­nia kon­ku­ren­cyj­ne ceny. Co jesz­cze ma zna­cze­nie? Zain­te­re­so­wa­ne oso­by mogą rzecz jasna liczyć na wspar­cie w momen­cie podej­mo­wa­nia osta­tecz­nych decy­zji. W takim razie nie moż­na przej­mo­wać się tym, że na przy­kład coś będzie błęd­nie wybra­ne itp. W HYMER Poznań zado­wo­le­nie klien­ta jest bowiem zde­cy­do­wa­nie na pierw­szej pozycji.

Tar­gi cara­wa­nin­go­we Cara­vans Salon 2023 to oka­zja, aby zde­cy­do­wa­nie bli­żej poznać HYMER Poznań i nie tyl­ko. Ta fir­ma zapre­zen­tu­je swo­ją ofer­tę w hali numer 3. Przy sta­no­wi­sku 6. War­to się zatem tam wybrać. Kie­dy odbę­dą się zaś tar­gi Cara­vans Salon 2023? Od 26 paź­dzier­ni­ka do 29 października.

Czy­li od czwart­ku do nie­dzie­li. Wyda­rze­nie odbę­dzie się na tere­nie MTP. Kie­dy dokład­nie będzie moż­na zaś zwie­dzać tar­gi Cara­vans Salon 2023? W czwar­tek, pią­tek oraz sobo­tę od 10:00 aż do 18:00. W nie­dzie­lę od 10:00, ale do 16:00. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że zosta­nie zapre­zen­to­wa­nych nawet oko­ło 400 pojaz­dów w pię­ciu pawi­lo­nach. Zain­te­re­so­wa­ni będą mogli zatem podzi­wiać roz­ma­ite roz­wią­za­nia. Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że tar­gi Cara­vans Salon 2023 cie­szą się spo­rą popu­lar­no­ścią nie tyl­ko w Pol­sce, ale rów­nież w wie­lu innych kra­jach. Cho­dzi o takie pań­stwa, jak Węgry, Niem­cy, czy Czechy.

Co dokład­nie zapre­zen­tu­je pod­miot HYMER Poznań? To mię­dzy inny­mi luk­su­so­wy kam­per zin­te­gro­wa­ny HYMER M‑ML. Dodat­ko­wo możesz zoba­czyć Kam­per pół­zin­te­gro­wa­ny kla­sy pre­mium Hymer BMC‑T. Tak samo, jak Kam­per van z napę­dem na czte­ry koła mar­ki Sun­li­ght, czy Przy­cze­py kem­pin­go­we od mar­ki Eri­ba. War­to wspo­mnieć o tym, że nie tyl­ko pod­miot HYMER Poznań zapre­zen­tu­je się na tych wła­śnie paź­dzier­ni­ko­wych tar­gach. Klien­ci będą mogli podzi­wiać gene­ral­nie całą czo­łów­kę. W związ­ku z tym nie powin­no zabrak­nąć roz­ma­itych salo­nów kara­wa­nin­go­wych, dostaw­ców akce­so­riów do kara­wa­nin­gu, czy pro­du­cen­tów zabu­dów. Spo­rym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się rów­nież wypo­ży­czal­nie kam­pe­rów i przy­czep kem­pin­go­wych, z któ­ry­mi rów­nież będzie moż­na się skon­tak­to­wać. Chcesz wybrać coś cie­ka­we­go dla sie­bie? A może po pro­stu zoba­czyć świat cara­wa­nin­gu z bli­ska? W takim razie wybierz się na te tar­gi! Ten temat jest zaś szcze­gó­ło­wo opi­sa­ny na stro­nie inter­ne­to­wej https://hymerpoznan.pl/caravans-salon-2023/.