Zdrowie

POChP – Przyczyny choroby i jej wpływ na życie pacjenta

Prze­wle­kła Obtu­ra­cyj­na Cho­ro­ba Płuc na prze­strze­ni ostat­nich trzy­dzie­stu lat moc­no się roz­wi­nę­ła. W latach dzie­więć­dzie­sią­tych zaj­mo­wa­ła ona bowiem szó­ste miej­sce na liście naj­częst­szych przy­czyn zgo­nów; w chwi­li obec­nej jest to już miej­sce czwar­te. Żeby tego było mało, sta­ty­sty­ki wska­zu­ją, że nie­ba­wem wska­za­na jed­nost­ka cho­ro­bo­wa znaj­dzie się na pozy­cji trze­ciej. To wła­śnie dla­te­go tak waż­ne jest, by znać naj­częst­sze przy­czy­ny POChP i, w mia­rę moż­li­wo­ści, ich uni­kać. W tym arty­ku­le szcze­gó­ło­wo przed­sta­wi­my Ci Prze­wle­kłą Obtu­ra­cyj­ną Cho­ro­bę Płuc i wska­że­my jej pod­sta­wo­we obja­wy. Wyja­śni­my rów­nież, skąd wła­ści­wie bie­rze się oma­wia­na jed­nost­ka cho­ro­bo­wa i pod­po­wie­my, dla­cze­go nie war­to baga­te­li­zo­wać jej wcze­snych obja­wów. Zain­te­re­so­wa­ny? Wspa­nia­le! W takim razie ser­decz­nie zapra­sza­my do lek­tu­ry poniż­sze­go tekstu.

Czym jest POChP? – Wprowadzenie do zagadnienia

Zacznij­my jed­nak od począt­ku, a więc od wyja­śnie­nia, czym jest Prze­wle­kła Obtu­ra­cyj­na Cho­ro­ba Płuc. Jak sama nazwa wska­zu­je, jest to dole­gli­wość płuc­na o cha­rak­te­rze prze­wle­kłym, cechu­ją­ca się obtu­ra­cją, czy­li zwę­że­niem dróg odde­cho­wych i oskrze­li pacjen­ta. Bada­nia wska­zu­ją, że na POChP na tere­nach nasze­go kra­ju cier­pi oko­ło dwóch milio­nów Pola­ków; na świe­cie licz­ba ta wyno­si nato­miast czte­ry­sta milio­nów osób. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat znaj­dziesz na por­ta­lu Oddychajmy.pl: http://oddychajmy.pl/. To stro­na poświę­co­na sze­ro­ko rozu­mia­nej tema­ty­ce cho­rób płuc­nych, zrze­sza­ją­ca licz­ne bada­nia i sta­ty­sty­ki doty­czą­ce Prze­wle­kłej Obtu­ra­cyj­nej Cho­ro­by Płuc. Jeśli zatem chcesz zdo­by­wać wie­dzę z rze­tel­nych źró­deł, zachę­ca­my do klik­nię­cia we wska­za­ny powy­żej link.

POChP – Przyczyny choroby

Na wstę­pie nale­ży zazna­czyć, że Prze­wle­kła Obtu­ra­cyj­na Cho­ro­ba Płuc nie jest cho­ro­bą zakaź­ną. Przy­czy­ną jej wystę­po­wa­nia i cią­głe­go roz­wo­ju jest w dużej mie­rze śro­do­wi­sko, któ­re nas ota­cza. Spe­cjal­nie dla Cie­bie przy­go­to­wa­li­śmy listę naj­częst­szych przy­czyn POChP:

  • Pre­dys­po­zy­cje indy­wi­du­al­ne – Bada­nia wska­zu­ją, że oso­by, któ­re w prze­szło­ści cier­pia­ły na nawra­ca­ją­ce infek­cje dol­nych dróg odde­cho­wych lub prze­szły gruź­li­cę płuc, mogą być szcze­gól­nie nara­żo­ne na zacho­ro­wa­nie na Prze­wle­kłą Obtu­ra­cyj­ną Cho­ro­bę Płuc.
  • Uza­leż­nie­nie od tyto­niu – 90% osób cier­pią­cych na Prze­wle­kłą Obtu­ra­cyj­ną Cho­ro­bę Płuc to oso­by, któ­re palą papie­ro­sy i inne wyro­by tyto­nio­we. Dłuż­sze uza­leż­nie­nie skut­ku­je więk­szą szan­są na zacho­ro­wa­nie na POChP.
  • Pyły i zanie­czysz­cze­nia – Sta­ty­sty­ki wska­zu­ją, że pra­cow­ni­cy kopalń, hut oraz tar­ta­ków mogą być nara­że­ni na szko­dli­we dzia­ła­nie pyłów. War­to jed­nak zwró­cić uwa­gę tak­że na smog i zanie­czysz­cze­nia komu­ni­ka­cyj­ne i prze­my­sło­we – wszak one doty­czą nas wszystkich!
  • Okres zimo­wy – A kon­kret­niej ogrze­wa­nie miesz­kań nie­prze­zna­czo­ny­mi do tego mate­ria­ła­mi. Pro­duk­ty spa­la­nia bio­ma­sy mie­sza­nej oraz róż­ne for­my paliw sta­łych mogą dopro­wa­dzić do licz­nych cho­rób płucnych.

Wska­za­ne powy­żej przy­czy­ny POChP to przy­kła­dy tego, co może wpły­wać na stan naszych płuc. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat znaj­dziesz na stro­nie https://oddychajmy.pl/kto-moze-byc-w-grupie-ryzyka-pochp/.

Objawy Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

Dobrze – znasz już przy­czy­ny POChP; naj­wyż­sza pora, abyś zapo­znał się tak­że z obja­wa­mi. War­to jed­nak wie­dzieć, że Prze­wle­kła Obtu­ra­cyj­na Cho­ro­ba Płuc w swo­ich począt­ko­wych fazach czę­sto nie wyka­zu­je wystę­po­wa­nia w orga­ni­zmie żad­nych symp­to­mów. Obja­wy widocz­ne na póź­niej­szych eta­pach cho­ro­by przed­sta­wia­ją się następująco:

  • Upo­rczy­wy kaszel – Męczą­cy, prze­wle­kły kaszel, poja­wia­ją­cy się naj­czę­ściej w okre­ślo­nej porze dnia, nie­wąt­pli­wie może być obja­wem Prze­wle­kłej Obtu­ra­cyj­nej Cho­ro­by Płuc.
  • Dusz­no­ści – Subiek­tyw­ne uczu­cie bra­ku moż­li­wo­ści zła­pa­nia powie­trza może być wywo­ły­wa­ne obtu­ra­cją. Wpły­wa ona bowiem na nie­pra­wi­dło­wy trans­port powie­trza w orga­ni­zmie pacjen­ta, co może wywo­ły­wać dusz­no­ści i kło­po­ty z oddychaniem.
  • Plwo­ci­na – Czy­li spe­cy­ficz­na wydzie­li­na płuc­na, zawie­ra­ją­ca w sobie mię­dzy inny­mi śli­nę, reszt­ki pokar­mo­we i komór­ki złusz­czo­ne­go nabłon­ka. Zda­rza się, że plwo­ci­na posia­da rów­nież takie ele­men­ty, jak ropa, krew oraz drob­no­ustro­je chorobotwórcze.
  • Zani­żo­na tole­ran­cja wysił­ku – Prze­wle­kły kaszel i dusz­no­ści nie­wąt­pli­wie wpły­wa­ją na kon­dy­cję fizycz­ną pacjen­tów. W związ­ku z tym obser­wu­je się u nich obni­żo­ną tole­ran­cję wysił­ku, któ­ra nie­rzad­ko znie­chę­ca cho­rych do podej­mo­wa­nia jakich­kol­wiek aktywności.

Przyczyny POChP – Podsumowanie

Jak widzisz przy­czy­ny POChP nie zawsze są zależ­ne od nas. Jeśli zatem wiesz, że doty­czą one wła­śnie Cie­bie, a dodat­ko­wo obser­wu­jesz u sie­bie któ­ry­kol­wiek z wymie­nio­nych powy­żej obja­wów, powi­nie­neś czym prę­dzej zgło­sić się do swo­je­go leka­rza rodzin­ne­go. W tym miej­scu war­to nad­mie­nić, że Prze­wle­kła Obtu­ra­cyj­na Cho­ro­ba Płuc jest nie­ule­czal­na, a to ozna­cza, że nie ist­nie­je spo­sób na jej cał­ko­wi­tą eli­mi­na­cję z orga­ni­zmu. Dole­gli­wość tę moż­na jed­nak leczyć obja­wo­wo, co może pozy­tyw­nie wpły­nąć na kom­fort życia pacjen­ta. To wła­śnie dla­te­go tak waż­ne jest, by nie baga­te­li­zo­wać obja­wów cho­rób płuc­nych i kon­sul­to­wać swo­je oba­wy z leka­rzem tak szyb­ko, jak jest to możliwe.