Biznes

Przeniesienie firmy do Czech?

przeniesienie-czechy

<p> Może­my zauwa­żyć trend, któ­ry pole­ga na tym, że wie­lu pol­skich przed­się­bior­ców prze­no­si swo­ją dzia­łal­ność do Czech. Jest to spo­wo­do­wa­ne tym. że za naszą zachod­nią gra­ni­cą pro­wa­dze­nie fir­my bar­dziej się opła­ca. Jest to bowiem opcja dużo prost­sza oraz tań­sza. W Pol­sce nadal pro­blem sta­no­wi Fiskus. Czas w któ­rym może­my zało­żyć spół­kę w Cze­chach to jedy­nie dwa tygo­dnie, kosz­ty są niż­sze. Pro­ce­dur jest mniej. Wszyst­ko prze­ma­wia za tym aby otwo­rzyć swo­ją dzia­łal­ność za cze­ską granicą</p>
<p> Sys­tem podat­ko­wy, któ­ry spo­tka­my w Cze­chach jest dużo bar­dziej przy­ja­zny, przej­rzy­sty oraz pozwa­la na to aby zosta­ło wię­cej w kisze­niach przed­się­bior­ców. Prze­pi­sy są mniej restryk­cyj­ne oraz pozwa­la­ją na więk­szą swo­bo­dę. Wie­le rze­czy moż­na zała­twić w for­mie onli­ne w Pol­sce o takim roz­wią­za­niu może­my tyl­ko poma­rzyć. Wie­le atu­tów prze­ma­wia za tym aby posta­rać się o prze­nie­sie­nie fir­my do Czech. Czy jest to jed­nak legal­ne i bez­piecz­ne roz­wią­za­nie? Odpo­wiedź znaj­dzie­my poniżej.</p>
<p> Jeże­li pro­wa­dzi­my fizycz­nie dzia­łal­ność gospo­dar­czą w Pol­sce i chce­my prze­nieść ją poprzez reje­stra­cje w Cze­chach, będzie to napraw­dę ryzy­kow­ne roz­wią­za­nie. Jeże­li dzia­łal­ność fir­my będzie odby­wa­ła się na tere­nie Pol­ski będzie ozna­cza­ło to, że podat­nik będzie rezy­den­tem podat­ko­wym w Pol­sce, więc to że dzia­łal­ność będzie zare­je­stro­wa­na w Cze­chach nie­wie­le da. Pań­stwo Cze­skie z pew­no­ścią jed­nak chęt­nie przyj­mie opła­ty podat­ko­we, któ­re doko­na­my na tere­nie Czech, nie spe­cjal­nie przy­glą­da­jąc się sytu­acji podat­ko­wej oso­by, któ­ra opła­ca poda­tek.  </p>
<p> Jed­nak dzia­łal­ność pro­wa­dzo­na na tere­nie pol­skie­go pań­stwa powin­na zostać opła­co­na w Pol­sce. Dla­te­go, też nale­ży spo­dzie­wać się że pol­ski urząd zapu­ka do drzwi podat­ni­ka z żąda­niem opła­ce­nia  podat­ku nawet kil­ka­na­ście lat do tyłu wli­cza­jąc w to odset­ki oraz przy­pusz­czal­ne kary, któ­re mogą zostać nało­żo­ne zgod­nie z pra­wem kodek­su kar­ne­go skar­bo­we­go. Jeże­li taka sytu­acja mia­ła­by miej­sce, podat­nik będzie zmu­szo­ny opła­cić poda­tek w Pol­skim Urzę­dzie Skar­bo­wym. Cięż­ko jed­nak będzie mu odzy­skać pie­nią­dze, któ­re zapła­cić za poda­tek w Cze­chach. Będzie zmu­szo­ny zgło­sić spra­wę do sąd i cze­kać lata­mi na jej roz­wią­za­nie, któ­re może oka­zać się nie­ko­rzyst­ne. Jak widać jest to nie­bez­piecz­na zagryw­ka, któ­ra nie jest war­ta swo­jej ceny</p>

Może Cię zain­te­re­so­wać także:

szko­le­nia mana­ger­skie Warszawa