Biznes

Przestronny, niezawodny i estetyczny Volvo crossover – Wrocław

Jeśli szu­kasz samo­cho­du ide­al­ne­go do mia­sta, w któ­rym poczu­jesz się nie­zwy­kle kom­for­to­wo, a Twoi pasa­że­ro­wie będą mogli cie­szyć się wygo­dą nawet w dłu­giej tra­sie, postaw na Volvo cros­so­ver. Wro­cław to mia­sto, w któ­rym możesz sko­rzy­stać z wyjąt­ko­wych ofert na wszyst­kie mode­le szwedz­kiej mar­ki. Wybierz się do salo­nu V‑Motors i wybierz egzem­plarz dla siebie.

Crossover – charakterystyczne cechy

Cros­so­ver pod wzglę­dem budo­wy przy­po­mi­na SUV‑a, jed­nak trze­ba wska­zać pomię­dzy nimi kil­ka róż­nic. Wie­lu oso­bom cięż­ko jest odróż­nić te dwa typy nad­wo­zia i w efek­cie poję­cia te są czę­sto uży­wa­ne naprze­mien­nie, co jest błę­dem. Pierw­szą i naj­waż­niej­szą róż­ni­cą mię­dzy tymi pojaz­da­mi są gaba­ry­ty oraz masa pojaz­du – SUV jest samo­cho­dem więk­szym, dzię­ki temu zapew­nia wię­cej prze­strze­ni baga­żo­wej oraz w kabi­nie pasa­żer­skiej. Nie zna­czy to jed­nak, że na wiel­kość cros­so­ve­ra moż­na narze­kać – ten typ nad­wo­zia rów­nież spraw­dzi się świet­nie w przy­pad­ku rodzin z dzieć­mi, a jego wnę­trze zapew­nia swo­bo­dę i kom­for­to­wą jaz­dę; w bagaż­ni­ku zmie­ścisz z kolei wszyst­kie nie­zbęd­ne rze­czy. Jest to szcze­gól­nie waż­ne w przy­pad­ku podró­ży z mały­mi dzieć­mi, gdy musisz zabrać ze sobą wie­le rze­czy – od wóz­ka aż po zabawki.

Dru­gą róż­ni­cą mię­dzy tymi pojaz­da­mi jest to, że SUV lepiej radzi sobie w tere­nie lub na nie­utwar­dzo­nej, leśnej dro­dze – dzie­je się tak dla­te­go, że SUV‑y mają bar­dziej tere­no­we zawie­sze­nie. Nie ozna­cza to jed­nak, że cros­so­ve­ry nie pora­dzą sobie w trud­nych warun­kach. Wręcz prze­ciw­nie – samo­cho­dy mar­ki Volvo są przy­sto­so­wa­ne do jaz­dy po bar­dziej wyma­ga­ją­cym tere­nie. Cros­so­ve­ry szwedz­kie­go pro­du­cen­ta to dosko­na­ły wybór zarów­no do mia­sta, jak i na wypad z rodzi­ną, np. w góry czy tere­ny leśne.

Crossovery Volvo – nowoczesne i funkcjonalne

W dzi­siej­szych cza­sach samo­cho­dy wypo­sa­żo­ne są w wie­le nowo­cze­snych roz­wią­zań, któ­re popra­wia­ją kom­fort jaz­dy. W cros­so­ve­rach Volvo moż­na zna­leźć m.in. takie udo­god­nie­nia jak duży wyświe­tlacz, któ­re­go inter­fejs moż­na zin­te­gro­wać ze swo­im smart­fo­nem – wystar­czy ekran doty­ko­wy samo­cho­du, przy­ci­ski na kie­row­ni­cy lub komen­dy gło­so­we. Co cie­ka­we, nie­któ­ry­mi opcja­mi cros­so­ve­rów Volvo możesz ste­ro­wać z domu, za pomo­cą apli­ka­cji mobil­nej. Ustaw pre­fe­ro­wa­ny poziom cie­pła lub chło­du, zanim wej­dziesz do auta – dzię­ki temu szyb­ko się ogrze­jesz w zimę lub ochło­dzisz w upal­ne dni.

Zwiększone bezpieczeństwo w crossoverach Volvo

Volvo sta­wia na bez­pie­czeń­stwo kie­row­cy, pasa­że­rów oraz pozo­sta­łych uczest­ni­ków ruchu dro­go­we­go, dla­te­go w samo­cho­dach tej szwedz­kiej mar­ki zosta­ły zasto­so­wa­ne sys­te­my takie jak m.in. układ ostrze­ga­nia o pojaz­dach w mar­twym polu luste­rek (BLIS) i układ ostrze­ga­nia o ruchu poprzecz­nym z funk­cją auto­ma­tycz­ne­go hamo­wa­nia, któ­ry jest bar­dzo pomoc­ny pod­czas cofa­nia. Co wię­cej, decy­du­jąc się na cros­so­ve­ry Volvo, moż­na liczyć tak­że na takie uła­twie­nia, jak np. kame­ry 360°, któ­re spraw­dzą się pod­czas par­ko­wa­nia czy wykry­wa­nie pie­szych i rowe­rzy­stów. Te sys­te­my, sta­no­wią­ce wspar­cie dla kie­row­cy, pozwa­la­ją unik­nąć wie­lu koli­zji i wypad­ków, przez co nawet dłu­ga i męczą­ca tra­sa będzie kom­for­to­wa i spokojna.

Volvo crossover Wrocław miastem atrakcyjnych ofert

Szwedz­ki pro­du­cent może pochwa­lić się spo­rą licz­bą mode­li w tym typie nad­wo­zia. Gdzie moż­na kupić Volvo cros­so­ver? Wro­cław to jed­no z miast w Pol­sce, gdzie znaj­du­je się auto­ry­zo­wa­ny salon szwedz­kiej mar­ki – V‑Motors. W ofer­cie deale­ra moż­na zna­leźć wie­le mode­li w warian­tach wypo­sa­że­nia – każ­dy kie­row­ca bez pro­ble­mu zde­cy­du­je się na wer­sję, któ­ra odpo­wia­da jego pre­fe­ren­cjom. Co wię­cej, samo­cho­dy Volvo dostęp­ne są tak­że w wie­lu jed­nost­kach napę­do­wych, rów­nież tych eko­lo­gicz­nych – elek­trycz­nych i hybry­do­wych. Jeśli chcesz wspie­rać śro­do­wi­sko natu­ral­ne i nie chcesz, aby Two­ja jaz­da prze­kła­da­ła się na zanie­czysz­cza­nie atmos­fe­ry, wybierz Volvo cros­so­ver. Wro­cław to jed­nak nie jedy­na loka­li­za­cja V‑Motors – dru­gi oddział tego deale­ra Volvo moż­na zna­leźć tak­że w Lubinie.

Wię­cej infor­ma­cji na: https://vmotors.volvocars-partner.pl/