Biznes

Regał – niezbędnik każdego magazyniera

forklift-warehouse-machine-worker-industry-palletKaż­dy przed­się­bior­ca, któ­ry chce odnieść suk­ces w biz­ne­sie, musi zwró­cić uwa­gę na wie­le deta­li. Tyl­ko dokład­nie pla­nu­jąc wszyst­ko krok po kro­ku moż­na odnieść zamie­rzo­ny efekt. Dużą uwa­gę nale­ży przy­wią­zać do pra­cow­ni­ków, któ­rych się zatrud­nia. Powin­ni oni wyko­ny­wać swo­ją pra­cę naj­le­piej jak potra­fią, nawet bez cią­głe­go nad­zo­ru. Dobry pra­co­daw­ca powi­nien mieć peł­ne zaufa­nie do swo­ich ludzi, z kolei oni powin­ni za to odpła­cać dobrze i solid­nie wyko­ny­wa­ną pracą.
Co jed­nak zna­czy­li­by per­fek­cyj­ni pra­cow­ni­cy, gdy­by nie mie­li odpo­wied­nie­go zaple­cza. Kie­row­ca powi­nien mieć do dys­po­zy­cji bez­a­wa­ryj­ne auto, kraw­co­wa dobrą maszy­nę do szy­cia, a maga­zy­nier odpo­wied­nie rega­ły maga­zy­no­we. W tym przy­pad­ku na odpo­wied­ni dobór mebli będzie mia­ło wpływ to co będzie na nich prze­cho­wy­wa­ne. Inne rega­ły maga­zy­no­we będą uży­te do prze­cho­wy­wa­nia opon, inne do prze­cho­wy­wa­nia ksią­żek w biblio­te­ce, a jesz­cze inne do trzy­ma­nia róż­ne­go rodza­ju chemikaliów.

Każ­dy maga­zy­nier powi­nien prze­strze­gać zasad BHP w swo­jej pra­cy. Tyl­ko wte­dy będzie mógł bez­piecz­nie wyko­ny­wać swo­ją pra­cę. To samo doty­czy też użyt­ko­wa­nia rega­łów. Każ­dy z nich ma okre­ślo­ną ładow­ność, któ­rej nie wol­no prze­kra­czać. Uło­że­nie zbyt cięż­kie­go towa­ru spo­wo­du­je, że rega­ły maga­zy­no­we mogą nie wytrzy­mać obcią­że­nia, a wte­dy o wypa­dek pod­czas pra­cy nie jest trud­no. Każ­dy regał powi­nien być ozna­czo­ny odpo­wied­nią kart­ką zawie­ra­ją­cą infor­ma­cję ile mak­sy­mal­nie kilo­gra­mów może zna­leźć się na jed­nej pół­ce. W ten spo­sób, nawet bez obec­no­ści osób za to odpo­wie­dzial­nych, nikt nie spo­wo­du­je prze­cią­że­nia. Rega­ły maga­zy­no­we powin­ny też być na sta­łe przy­mo­co­wa­ne do ścia­ny. Dzię­ki temu nie będzie ryzy­ka, że prze­wró­cą się one przy­gnia­ta­jąc pra­cow­ni­ka. W pra­cy na maga­zy­nie prze­strze­ga­nie takich norm jest napraw­dę istot­ne. Cza­sa­mi wystar­czy jed­na mała chwi­la nie­uwa­gi i może dojść do tra­ge­dii. Dla­te­go też bar­dzo waż­ne jest, żeby pra­cow­ni­cy obsłu­gu­ją­cy rega­ły maga­zy­no­we nosi­li na gło­wie kaski. Przy­czy­ni się to znacz­nie do ochro­ny ich zdro­wia, a nawet życia w przy­pad­ku jakie­goś wypadku.
Tak samo, jak pra­co­daw­ca ma obo­wią­zek zapew­nić swo­je­mu pod­wład­ne­mu jak naj­lep­sze narzę­dzia do wyko­ny­wa­nia pra­cy, tak samo pra­cow­nik musi o nie dbać i prze­strze­gać wszel­kich zasad ich wyko­rzy­sty­wa­nia. Każ­de­mu powin­na przy­świe­cać jed­na zło­ta zasa­da. Naj­pierw bez­pie­czeń­stwo, póź­niej ewen­tu­al­ny zysk. Tyl­ko wte­dy pra­ca będzie przy­no­sić satys­fak­cję oraz zamie­rzo­ne efek­ty. Nie­ste­ty we współ­cze­snym świe­cie wspo­mi­na­na zasa­da nie zawsze jest respek­to­wa­na. Chęć szyb­kie­go wzbo­ga­ce­nia się może dopro­wa­dzić do tragedii.