Sport

Rowery dla profesjonalistów — rowery szosowe

dock-water-bikes-bicycle-wheelRower to pojazd jed­no­śla­do­wy, napę­dza­ny siłą mię­śni oso­by nim kie­ru­ją­cej, za pomo­cą tak zwa­nej prze­kład­ni mecha­nicz­nej. Pol­skie sło­wo pocho­dzi od nazwy fir­my Rover, któ­ra daw­no daw­no temu zaj­mo­wa­ła się pro­duk­cją rowe­rów. Rower ina­czej zwa­ny jest bicykl. I jak się oka­zu­je spra­wa wca­le nie jest taka pro­sta, bowiem roz­róż­nia­my róż­ne rodza­je rowe­ru, w zależ­no­ści od ich użyt­ko­wa­nia i celu. Tak więc nazwa­nie wszyst­kich takich pojaz­dów jest spre­cy­zo­wa­niem ogólnym.

Wyróż­nia­my rowe­ry miej­skie, gór­skie i szo­so­we, a w ostat­nich cza­sach tak­że elek­trycz­ne. Te pierw­sze, jak sama nazwa wska­zu­je, słu­żą do spo­koj­nej jaz­dy po mie­ście, nie są zbyt skom­pli­ko­wa­ne, ide­al­ne dla użyt­kow­ni­ków, któ­rzy lubią jeź­dzić powo­li i rekre­acyj­nie. Dla tych co kocha­ją rowe­ro­we, dale­kie wyciecz­ki po róż­nych tere­nach ide­al­ne są rowe­ry gór­skie, z prze­rzut­ka­mi i naj­czę­ściej wbu­do­wa­ny­mi reso­ra­mi. Rowe­ry elek­trycz­ne to nie­daw­ny wyna­la­zek, napę­dza­ny jest zarów­no siłą mię­śni, jak i wbu­do­wa­nym sil­ni­kiem. Dla kogo zatem prze­zna­czo­ne są rowe­ry szo­so­we?

Dla pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­rzy sta­wia­ją na szyb­kość. Rower szo­so­wy to inny­mi sło­wy rower spor­to­wy, prze­zna­czo­ny jest do poru­sza­nia po twar­dej nawierzch­ni, ina­czej mówiąc kolar­stwo szo­so­we to kolar­stwo po pro­stu odby­wa­ją­ce się na dro­gach publicz­nych. Rower szo­so­wy posia­da oczy­wi­ście kla­sycz­ny model napę­dza­nia — siłą mię­śni. Układ ten skła­da się z zespo­łu przed­nich zęba­tek, napę­dza­nych dzię­ki krę­ce­niu noga­mi, przy pomo­cy peda­łów i korb. Współ­cze­sne rowe­ry szo­so­we posia­da­ją dwie zębat­ki z przo­du, a do jede­na­stu z tyłu. Co umoż­li­wia od dzie­więt­na­stu do nawet dwu­dzie­stu dwóch prze­ło­żeń. Posia­da tak­że kla­sycz­ną ramę. Tra­dy­cyj­na rama rowe­ru szo­so­we­go skła­da się z trój­ką­ta o  roz­mia­rach okre­ślo­nych przez UCI, tyl­ne­go trój­ką­ta i przed­nich wide­łek, któ­rych roz­mia­ry i budo­wa są tak­że ści­śle okre­ślo­ne. Rowe­ra­mi szo­so­wy­mi poru­sza­ją się oczy­wi­ście kola­że. Dzię­ki szyb­ko postę­pu­ją­cej tech­ni­ce, naj­now­sze rowe­ry szo­so­we są nie­zwy­kle lek­kie i zacho­wu­ją jak naj­więk­szą sztyw­ność bocz­ną, wyka­zu­ją rów­nież nie­zwy­kle niski opór aero­dy­na­micz­ny. Pro­du­ko­wa­ne są oczy­wi­ście z ultra­lek­kich, a jed­no­cze­śnie bar­dzo wytrzy­ma­łych mate­ria­łów, takich jak: tytan, kar­bon, włók­na ara­mi­do­we oraz duraluminium.

Współ­cze­śnie ist­nie­je wie­lu pro­du­cen­tów lek­kich, wytrzy­ma­łych rowe­rów szo­so­wych. Wybie­ra­jąc taki rower nale­ży zwró­cić uwa­gę na jego wagę, im lżej­szy tym lep­szy i solid­ne mate­ria­ły. Musi­my tak­że zwró­cić uwa­gę na cenę, powin­na być bowiem, cóż — wyso­ka. Oczy­wi­ście wszyst­ko zależ­ne jest od nasze­go pozio­mu zaawan­so­wa­nia, zale­ży czy jeste­śmy począt­ku­ją­cy, czy jeste­śmy profesjonalistami.