Biznes

Różnice pomiędzy obróbką manualną a frezowaniem CNC.

drill-milling-milling-machine-drilling-tool-metal-6Z roku na rok coraz bar­dziej dąży się do wyra­bia­nia coraz to więk­szej ilo­ści wyro­bów, w jak naj­krót­szym cza­sie. Obrób­ka jest pro­ce­sem, któ­ry wyma­ga nie­zwy­kłej pre­cy­zji stąd dąże­nie do uzy­ska­nia jak naj­więk­szej dokład­no­ści w przy­pad­ku wymia­rów, kształ­tu jak i jako­ści powierzch­ni, któ­rą się obra­bia. Ogrom­ny postęp w dzie­dzi­nie obrób­ki nastą­pił pod­czas wpro­wa­dze­nia pomy­słu nume­rycz­ne­go ste­ro­wa­nia obra­biar­ka­mi, któ­re pierw­szy raz ponad 60 lat temu było wyko­rzy­sty­wa­ne na potrze­by lot­nic­twa woj­sko­we­go USA.
Budo­wa obra­biar­ki CNC i tej manu­al­nej nie róż­ni się zbyt­nio, naj­więk­sza róż­no­rod­ność mię­dzy nimi – ste­ro­wa­nie ele­men­ta­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za fre­zo­wa­nie. Fre­zo­wa­nie CNC jest bar­dziej pre­cy­zyj­ne a każ­dy ruch kon­tro­lu­je zewnętrz­ny kom­pu­ter, któ­ry kon­tro­lu­je każ­dy manewr.

Począt­ko­wo róż­ni­ce poja­wia­ją się pod­czas wpro­wa­dza­nia danych wej­ścio­wych. Pro­ces ten w obra­biar­ce manu­al­nej pole­ga na tym, że pra­cow­nik tech­nicz­ny ręcz­nie nasta­wia maszy­nę oraz umiesz­cza na niej ele­men­ty. Pod­czas fre­zo­wa­nia CNC nie wyma­ga się inge­ren­cji czło­wie­ka, dane wpro­wa­dza­ne są z kla­wia­tu­ry, któ­re są prze­cho­wy­wa­ne w pamię­ci zewnętrz­nej lub na dys­ku twar­dym. Następ­ną róż­ni­cą, jaką moż­na wyróż­nić jest ste­row­ność obra­biar­ki. Oczy­wi­ście, przy obrób­ce manu­al­nej, pra­cow­nik musi nasta­wić wszyst­kie dźwi­gnie, przy­ci­ski i pokrę­tła – ręcz­nie. Obrób­ka CNC jest skom­pu­te­ry­zo­wa­na, tak­że obsłu­gi­wa­na jest i regu­lo­wa­na przy pomo­cy mikro­kom­pu­te­ra, któ­ry rów­nież wykry­wa i napra­wia błę­dy. Jed­na z istot­nych róż­nic w tych dwóch maszy­nach jest kon­tro­la jako­ści powsta­łe­go wybo­ru, gdzie okre­śla się jakość, pre­cy­zję i dokład­ność wymiaru.
Pod­su­mo­wu­jąc wyko­rzy­sta­nie fre­zo­wa­nia CNC pozwa­la na uzy­ska­nie pre­cy­zyj­nie obro­bio­ne­go ele­men­tu, zgod­ne­go z zało­żo­nym pro­jek­tem. Naj­le­piej jest zain­we­sto­wać w nowo­cze­sną tech­no­lo­gię, dzię­ki któ­rej moż­na uzy­skać ide­al­ny efekt prze­twa­rza­ne­go mate­ria­łu. Spo­wo­du­je to zmniej­sze­nie cza­su potrzeb­ne­go do obrób­ki i reduk­cje kosztów.