Motoryzacja

Samochód BMW X1

BMW X1 jest to samo­chód oso­bo­wy o pro­fi­lu spor­to­wo-użyt­ko­wym. Pojazd ten jest tak zwa­nym SUV-em. Okres pro­duk­cji tego mode­lu przy­pa­da na nastę­pu­ją­ce lata: 2009–2016. Ten samo­chód oso­bo­wy pro­du­ko­wa­ny był mię­dzy inny­mi na tere­nie: Nie­miec, Mek­sy­ku, Rosji, Taj­lan­dii, Chin oraz Indii. W zależ­no­ści od kon­kret­ne­go mode­lu, moż­na spo­tkać ten samo­chód oso­bo­wy w wer­sji z 6‑biegową skrzy­nią manu­al­ną oraz 6- i nawet 8‑biegową skrzy­nią auto­ma­tycz­ną. Model ten, zali­cza­ny jest do seg­men­tu I. Model posia­dał 4‑cylindrowe sil­ni­ki na przy­kład w takich mode­lach jak: 16i, 20i, 28i. 6‑cylindrowe sil­ni­ki, zasto­so­wa­no z kolei w nastę­pu­ją­cych mode­lach: 25ix, 28ix oraz 35ix.. BMW X1 został zapro­jek­to­wa­ny przez Richar­da Kim’a. Następ­cą samo­cho­du oso­bo­we­go BMW X1, był model BMW F48

Wyżej wymie­nio­ny pojazd, posia­da przede wszyst­kim pod­wyż­szo­ne i wzmoc­nio­ne zawie­sze­nie, w porów­na­niu do innych mode­li. BMW X1 posia­da bar­dzo dobre para­me­try tere­no­we z tego wzglę­du wspa­nia­le spi­su­je się na mie­ście jak i rów­nież na nie­utwar­dzo­nych uli­cach. BMW X1 posia­da duży roz­staw osi oraz krót­kie zwi­sy karo­se­rii. Pojazd ten, posia­da atle­tycz­ny oraz ele­ganc­ki wygląd. Dodat­ko­wo, cha­rak­te­ry­zu­je się on kom­pak­to­wy­mi wymia­ra­mi. Wnę­trze pojaz­du ma zacho­wa­ną bar­dzo dużą prze­stron­ność. BMW X1, uzu­peł­nio­ny jest wyso­kiej jako­ści mate­ria­ła­mi a tak­że sty­lo­wy­mi wkom­po­no­wa­ny­mi akcen­ta­mi. To auto w zależ­no­ści od mode­lu, posia­da­ło napęd na tyl­ne koła lub na wszyst­kie (AWD). BMW X1 posia­dał pojem­ność zbior­ni­ka 63l. Masa wła­sna tego mode­lu oscy­lo­wa­ła pomię­dzy nastę­pu­ją­cy­mi war­to­ścia­mi: 1430–1610 kg. Z kolei pojem­ność bagaż­ni­ka wyno­si­ła od 420 do 1350 l. Ładow­ność tego mode­lu wyno­si­ła 550 kilogramów.

War­to wie­dzieć, iż w 2012 roku auto prze­szło przez deli­kat­ny face-lifting. Wów­czas, prze­sty­li­zo­wa­no mię­dzy inny­mi przed­ni zde­rzak,. Dodat­ko­wo, zasto­so­wa­no rów­nież nowe wkła­dy reflek­to­rów. Poza tym, zmie­nio­no tyl­ny zde­rzak oraz świa­tła. Rok póź­niej, czy­li w grud­niu 2013 roku BMW X1 został ponow­nie deli­kat­nie odświe­żo­ny. W tym okre­sie, doda­no mię­dzy inny­mi świa­tła do jaz­dy dzien­nej, wyko­na­ne w naj­now­szej tech­no­lo­gii LED do każ­dej wer­sji wypo­sa­że­nia. Dodat­ko­wo, zasto­so­wa­no nowe wzo­ry felg oraz lakie­rów nad­wo­zia. Wów­czas, zak­tu­ali­zo­wa­no sys­tem tele­in­for­ma­cyj­ny oraz wzbo­ga­co­no wypo­sa­że­nie. BMW X1 posia­dał dłu­gość 4457 mm, sze­ro­kość 1789 mm oraz wyso­kość 1535 mm. Roz­staw osi tego mode­lu wyno­si­ła 2600 mm. War­to  wie­dzieć, iż BMW X1 jest naj­mniej­szym samo­cho­dem tego seg­men­tu fir­my BMW. Pręd­kość mak­sy­mal­na naj­now­sze­go mode­lu z 2012 roku wyno­si­ła 228 kilo­me­trów na godzinę. 

Pod­czas tar­gów moto­ry­za­cyj­nych, któ­re odby­ły się w Detro­it, w stycz­niu 2014 roku, zapre­zen­to­wa­no ten samo­chód oso­bo­wy po deli­kat­nych moder­ni­za­cjach. Zmie­nio­no wte­dy mię­dzy inny­mi, opra­wę przed­nich wlo­tów powie­trza na błysz­czą­ce. Zasto­so­wa­no nowy wzór 17-calo­wych obrę­czy, nowy odcień lakie­ru. Dodat­ko­wo, wykoń­cze­nie kok­pi­tu uzy­ska­ło nowy wygląd. Kon­ku­ren­cją BMW X1 były nastę­pu­ją­ce modele:

  • Audi Q3,
  • Hon­da CR‑V,
  • Mer­ce­des-Benz kla­sy GLA,
  • Nis­san Juke,
  • Opel Mok­ka,
  • Toyo­ta RAV4.

Jeszcze więcej wiedzy dotyczących samochodów BMW i MINI znajdziesz na:

https://www.bawariamotors.pl/bmw/nowe-samochody/bmw-serii-5-limuzyna/
https://bmw-uzywane.com.pl/
https://www.bawariamotors.pl/mini/nowe-samochody/mini-hatch/