Biznes

Skarpety męskie- jak je dopasować?

leggings-works-sockW dzi­siej­szym wpi­sie zaj­mę się czę­ścią gar­de­ro­by, do któ­rej nie przy­wią­zu­je się zbyt dużej wagi, a uwa­żam, że nie­słusz­nie! Mowa o…skarpetach!
Męż­czyź­ni trak­tu­ją dobór swo­ich skar­pet zazwy­czaj na zasa­dzie “byle taniej”, nie uwa­ża­ją, aby był to istot­ny ele­ment ubio­ru, trak­tu­ją je jako nie­wie­le zna­czą­cy doda­tek. Zazwy­czaj wszyst­kie, a przy­naj­mniej więk­szość skar­pet męskich w szu­fla­dzie swo­je­go posia­da­cza wyglą­da tak samo- są czar­ne i dłu­gie. Uwa­żam, że to błąd, ponie­waż kolo­ro­we i ory­gi­nal­ne skar­pe­ty męskie sta­ją się mod­ne i potra­fią świet­nie oży­wić nawet zwy­kły i nud­ny strój, w któ­rym zazwy­czaj wyglą­da się ponu­ro i iden­tycz­nie jak inni. Nie­ste­ty, nie każ­dy przed­sta­wi­ciel płci męskiej odwa­ży się na taki krok, cho­ciaż sądzę, że z cza­sem się to zmie­ni, ponie­waż ludzie zaczy­na­ją nabie­rać ocho­ty na eks­pe­ry­men­to­wa­nie w sfe­rze wyglą­du, aby wyróż­niać się z tłu­mu i wyglą­dać ina­czej niż inni.
Wia­do­mo, że jeśli sytu­acja jest ofi­cjal­na, lub wybie­ra­my się na przy­kład na ban­kiet czy wese­le, na taką ory­gi­nal­ność nie­zbyt może­my sobie pozwo­lić. Wte­dy trze­ba posta­wić na kla­sy­kę i ogól­nie przy­ję­te zasa­dy dress code. W takim przy­pad­ku naj­le­piej spraw­dza­ją się czar­ne lub dopa­so­wa­ne do kolo­ru spodni albo butów skar­pe­ty męskie do poło­wy łyd­ki. Waż­ne, żeby wła­śnie łyd­ka była zasło­nię­ta, nawet pod­czas sie­dze­nia, kie­dy to spodnie “skra­ca­ją się” nawet o kil­ka­na­ście cen­ty­me­trów. Wysta­ją­cy spod spodni kawa­łek męskiej łyd­ki nie wyglą­da w sytu­acjach ofi­cjal­nych zbyt profesjonalnie.
Nato­miast, jeśli cho­dzi o sytu­acje mniej ofi­cjal­ne, na przy­kład do stro­ju codzien­ne­go, faj­nie jest poeks­pe­ry­men­to­wać. Do zwy­kłych dżin­sów i koszul­ki załóż­my skar­pe­ty męskie w moc­nym, wyra­zi­stym kolo­rze, w cie­ka­we wzo­ry. Świet­ną opcją są też skar­pe­ty męskie nawią­zu­ją­ce do dane­go okre­su cza­su, na przy­kład w okre­sie świą­tecz­nym w reni­fe­ry czy też choinki.
Waż­ną spra­wą jest rów­nież gru­bość skar­pet męskich. Skar­pet nie nale­ży trak­to­wać jak ubra­nia cało­se­zo­no­we­go, lecz dobie­rać je zgod­nie z porą roku oraz tem­pe­ra­tu­rą. Zarów­no gru­be, weł­nia­ne skar­pe­ty przy czter­dzie­stu stop­niach upa­łu, jak i cie­niut­kie w cza­sie mroź­nej zimy- wyglą­da­ją komicz­nie i już na pierw­szy rzut oka nie pasu­ją do całej resz­ty ubioru.
W ten spo­sób męż­czy­zna wyróż­ni się z tłu­mu, zbu­du­je wła­sne, cie­ka­we “ja”, a być może jego ory­gi­nal­ność spodo­ba się jakiejś uśmiech­nię­tej Pani, któ­ra zechce bli­żej poznać tak sza­lo­ną i wyjąt­ko­wą osobowość?
Jak widać, dobór skar­pet męskich nie jest łatwym zada­niem. Mimo powszech­nie utar­tej opi­nii o skar­pe­tach jedy­nie jako dodat­ku, skar­pe­ty są takim samym ele­men­tem gar­de­ro­by jak koszu­la czy spodnie, i nale­ży je dobie­rać z rów­ną dba­ło­ścią. Na szczę­ście, pro­du­cen­ci skar­pet ofe­ru­ją tak wiel­ki wybór, że każ­dy męż­czy­zna znaj­dzie coś dla siebie.