Prawo

Sprawa spadkowa? Niekoniecznie — formalności załatwisz w Katowice notariusz

Moż­na unik­nąć skom­pli­ko­wa­nej i roz­cią­gnię­tej w cza­sie pro­ce­du­ry sądo­wej zwią­za­nej z potwier­dze­niem spad­ku. Jesz­cze nie wszy­scy wie­dzą, że pra­wie wszyst­kie spra­wy, któ­re zwią­za­ne są z ure­gu­lo­wa­niem spraw mająt­ko­wych po oso­bie zmar­łej moż­na bar­dzo szyb­ko sfi­na­li­zo­wać w kan­ce­la­rii nota­rial­nej takiej jak Kato­wi­ce nota­riusz. Akt praw­ny, któ­ry jest poświad­cze­niem dzie­dzi­cze­nia może spo­rzą­dzić każ­da kan­ce­la­ria praw­na. Nie ma zna­cze­nia miej­sce zamiesz­ka­nia oso­by zmar­łej ani to czy dzie­dzi­czy się z usta­wy czy na pod­sta­wie pozo­sta­wio­ne­go przez spad­ko­daw­cę testa­men­tu. Jed­nak, aby doszło do for­mal­no­ści w Kato­wi­ce nota­riusz powin­ny być speł­nio­ne dwa warunki:

  1. u nota­riu­sza muszą sta­wić się wszy­scy spadkobiercy
  2. pomię­dzy spad­ko­bier­ca­mi musi pano­wać zgo­da w kwe­stii podzia­łu spadku

Akt poświad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia Kato­wi­ce nota­riusz wysta­wi na pod­sta­wie doku­men­tów. Naj­le­piej zadzwo­nić do nota­riu­sza i zapy­tać jakie doku­men­ty w danej spra­wie nale­ży dostar­czyć. Postę­po­wa­nie spad­ko­we Kato­wi­ce nota­riusz skła­da się z kil­ku eta­pów. Nota­riusz z udzia­łem spad­ko­bier­ców spo­rzą­dzi pro­to­kół dzie­dzi­cze­nia, następ­nie na jego pod­sta­wie spo­rzą­dzi akt poświad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia i na samym koń­cu zare­je­stru­je go w elek­tro­nicz­nym sys­te­mie poświad­czeń dziedziczenia.

For­mal­no­ści zwią­za­ne z zała­twie­niem naby­cia spad­ku w kan­ce­la­rii nota­rial­nej nie są skom­pli­ko­wa­ne, a cały pro­ces sfi­na­li­zo­wa­nia spra­wy trwa krót­ko. Jest to nie­zwy­kle waż­ne dla tych spad­ko­bier­ców, któ­rzy muszą w pil­nym ter­mi­nie zająć się mająt­kiem zmar­łe­go, w kto­re­go skład wcho­dzą na przy­kład nie­ru­cho­mo­ści. Zała­twia­nie spraw spad­ko­wych w sądzie trwa zazwy­czaj kil­ka mie­się­cy plus czas koniecz­ny na upra­wo­moc­nie­nie się wyro­ku sądo­we­go. Akt poświad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia spo­rzą­dzo­ny przez Kato­wi­ce nota­riusz ma moc praw­ną już od momen­tu zare­je­stro­wa­nia go w reje­strze. Jest to doku­ment potwier­dza­ją­cy pra­wo do spad­ku, może być więc doku­men­tem dzię­ki któ­re­mu sku­tecz­nie zała­twi się na przy­kład spra­wy zwią­za­ne z ubez­pie­cze­niem, opła­ta­mi i zarzą­dza­niem majątkiem.

W nie­któ­rych sytu­acjach kan­ce­la­ria nota­rial­na taka jak Kato­wi­ce nota­riusz odmó­wi spo­rzą­dze­nia aktu poświad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia. Będą to takie sytu­acje jak na przykład:

  • zmar­ły był cudzoziemcem
  • w skład spad­ku wcho­dzą nie­ru­cho­mo­ści znaj­du­ją­ce się za gra­ni­cą RP

Nota­riusz nie wysta­wi poświad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia spad­ku jeśli pod­sta­wą dzie­dzi­cze­nia jest testa­ment szcze­gól­ny taki jak na przy­kład testa­ment ustny.

Zała­twie­nie for­mal­no­ści zwią­za­nych z naby­ciem spad­ku w Kato­wi­ce nota­riusz jest roz­wią­za­niem wygodnym.

 

War­to rów­nież odwie­dzić inne arty­ku­ły o zbli­żo­nej tema­ty­ce: http://www.blog-ani.pl/notariusz-katowice-jak-uzyskac-poswiadczenie-notarialne/