Motoryzacja

Volvo Polestar – Wrocław serwisuje w ASO

W życiu każ­de­go kie­row­cy zda­rza się sytu­acja, w któ­rej musi sko­rzy­stać z usług ser­wi­su samo­cho­do­we­go. Może być to spo­wo­do­wa­ne koniecz­no­ścią usu­nię­cia uster­ki, doko­na­nia więk­szej napra­wy lub po pro­stu odby­ciem corocz­ne­go prze­glą­du tech­nicz­ne­go. Dla­cze­go w takiej sytu­acji war­to udać się do Auto­ry­zo­wa­nej Sta­cji Obsłu­gi? Czym jest usłu­ga Volvo Pole­star? Wro­cław to jed­no z miast w Pol­sce, gdzie moż­na sko­rzy­stać z takiej opcji.

Czym jest Autoryzowana Stacja Obsługi?

Od 2010 roku każ­dy wła­ści­ciel samo­cho­du może wybrać miej­sce, gdzie chce ser­wi­so­wać swój pojazd – może to być nie­za­leż­ny ser­wis lub warsz­tat, bądź Auto­ry­zo­wa­na Sta­cja Obsłu­gi. Czym jest ta dru­ga opcja? Auto­ry­zo­wa­na Sta­cja Obsłu­gi (ASO) to warsz­ta­ty, któ­re dzia­ła­ją w ramach sie­ci stwo­rzo­nej przez pro­du­cen­ta danej mar­ki samo­cho­dów. Takie miej­sca to nie tyl­ko ser­wis i mecha­ni­cy samo­cho­do­wi – to tak­że Biu­ro Obsłu­gi Klien­ta. Dorad­ca ser­wi­so­wy czu­wa nad potrze­ba­mi klien­tów, wery­fi­ku­je je, a następ­nie wcie­la w życie.

Dlaczego opłaca się oddać samochód do Autoryzowanej Stacji Obsługi?

Auto­ry­zo­wa­ne Sta­cje Obsłu­gi to jed­na z opcji, gdzie doko­nasz napraw lub ser­wi­so­wa­nia Two­je­go pojaz­du. Możesz rów­nie dobrze posta­wić na nie­za­leż­ny warsz­tat samo­cho­do­wy, jed­nak czy war­to oddać pojazd w ręce lokal­ne­go mecha­ni­ka? Oto kil­ka powo­dów, przez któ­re ASO się opłaca:

  • Eks­per­ci w danej dzie­dzi­nie – w Auto­ry­zo­wa­nej Sta­cji Obsłu­gi pra­cu­ją mecha­ni­cy, któ­rzy mają dogłęb­ną wie­dzę na temat róż­nych samo­cho­dów danej mar­ki. Zna­ją oni dogłęb­nie każ­dy model i są w sta­nie szyb­ko posta­wić dia­gno­zę oraz usu­nąć uster­kę. W przy­pad­ku auto­ry­zo­wa­nych sta­cji nie ma mowy o meto­dzie prób i błę­dów – spe­cja­li­ści wie­dzą, jakie pro­ble­my wystę­pu­ją naj­czę­ściej w przy­pad­ku kon­kret­nych mode­li i szyb­ko docho­dzą do przy­czyn awa­rii. Eks­per­ci w ASO wie­dzą, co robią i robią to dobrze.
  • Nowo­cze­sne roz­wią­za­nia – moto­ry­za­cja nadal prze­cho­dzi zmia­ny. Kie­dyś samo­cho­dy były bar­dzo pro­ste – pod maską znaj­do­wa­ło się zale­d­wie kil­ka ele­men­tów. Wnę­trze kabi­ny tak­że nie było skom­pli­ko­wa­ne – odtwa­rzacz kaset, pro­sta kli­ma­ty­za­cja… Od tam­tych cza­sów się jed­nak wie­le zmie­ni­ło. Samo­cho­dy sta­ły się nie­mal jak stat­ki kosmicz­ne, na któ­rych pokła­dzie miga wie­le diod, a mecha­ni­cy muszą obec­nie dłu­żej docho­dzić źró­dła pro­ble­mu. Ser­wi­sy ASO wypo­sa­żo­ne są w nowo­cze­sne roz­wią­za­nia oraz sprzęt, któ­ry uła­twia posta­wie­nie dia­gno­zy. Lokal­ne warsz­ta­ty czę­sto nie są w sta­nie pod­jąć rzu­co­nej ręka­wi­cy, z kolei odda­jąc samo­chód w ręce mecha­ni­ków z ASO, masz pew­ność, że Two­im pojaz­dem zaj­mie się facho­wiec, któ­ry zna wszyst­kie sys­te­my i pod­ze­spo­ły danej jednostki.
  • Atrak­cyj­ność odsprze­da­ży i gwa­ran­cja – napra­wy doko­ny­wa­ne w ASO wyglą­da­ją o wie­le lepiej w przy­pad­ku póź­niej­szej odsprze­da­ży samo­cho­du. Histo­ria likwi­da­cji uste­rek w auto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sie to gwa­ran­cja dla kupu­ją­ce­go, że wszyst­kie czę­ści w samo­cho­dzie są nadal ory­gi­nal­ne, a pra­ce wyko­ny­wał czło­wiek, któ­ry zna dane auto od pod­szew­ki; kie­dy zaś doko­nu­jesz napraw u lokal­ne­go mecha­ni­ka, czę­sto nie możesz pochwa­lić się histo­rią ser­wi­so­wa­nia. Napra­wa w ASO to tak­że spo­sób na pod­trzy­ma­nie gwa­ran­cji na dany pojazd.

Volvo Polestar Wrocław ceni sobie jakość

Dealer mar­ki Volvo – V‑Motors ofe­ru­je swo­im klien­tom moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z usłu­gi Pole­star. Na czym to pole­ga? Usłu­ga Volvo Pole­star, ofe­ro­wa­na na tere­nie Wro­cła­wia, to oka­zja do opty­ma­li­za­cji Two­je­go samo­cho­du. Doty­czy ona sze­ściu klu­czo­wych obsza­rów pojaz­du – dzię­ki nim zwięk­szysz przy­jem­ność z pro­wa­dze­nia swo­je­go Volvo. Pole­star to przej­ście na zupeł­nie nowy poziom pod wzglę­dem wra­żeń z jaz­dy. Decy­du­jąc się na insta­la­cję pakie­tu opty­ma­li­za­cyj­ne­go od Volvo V‑Motors Wro­cław, moż­na doświadczyć:

  • więk­szej mocy i zwin­no­ści auta,
  • bar­dziej dyna­micz­nej i emo­cjo­nu­ją­cej jazdy,
  • krót­sze­go cza­su reak­cji sil­ni­ka i przyspieszenia,
  • znacz­nie spraw­niej­szej zmia­ny przełożeń,
  • zwięk­szo­nej kon­tro­li nad pojaz­dem w trak­cie poko­ny­wa­nia zakrę­tów, dzię­ki opcji inte­li­gent­nej zmia­ny biegów,
  • więk­szej sta­bil­no­ści na zakrę­tach i przy­czep­no­ści pod­czas ruszania.

Już dziś oddaj swo­je auto do V‑Motors Wro­cław. Jeśli nie będziesz zado­wo­lo­ny z jako­ści usłu­gi Pole­star, masz 14 dni na to, by z niej zre­zy­gno­wać. W takiej sytu­acji V‑Motors Wro­cław zwró­ci Ci 100% ceny.

Wię­cej na: https://vmotors.volvocars-partner.pl/

Jeden komentarz do “Volvo Polestar – Wrocław serwisuje w ASO

  • Jeśli cho­dzi o Volvo, to sprawdź vmotors.volvocars-partner.pl, mają bar­dzo faj­ną ofertę.

Możliwość komentowania została wyłączona.