Biznes

Zdalny serwis: poznaj kluczowe walory

W nowo­cze­snych przed­się­bior­stwach (róż­ne­go typu) sto­su­je się coraz to bar­dziej zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie maszy­ny. Dzię­ki temu pra­ca idzie bar­dzo wydaj­nie i bez­piecz­nie. Oczy­wi­ście, jeśli te maszy­ny są spraw­ne. Cza­sa­mi jest koniecz­ny ser­wis. Czy war­to zde­cy­do­wać się na usłu­gi świad­czo­ne zdalnie?

Aby kon­kret­ne maszy­ny pra­co­wa­ły rze­czy­wi­ście bar­dzo wydaj­nie, dokład­nie i bez­piecz­nie (pod kątem infra­struk­tu­ry, obra­bia­nych pro­duk­tów, czy ludzi) istot­ne jest nie tyl­ko codzien­ne eks­plo­ato­wa­nie, któ­re powin­no być reali­zo­wa­ne zgod­nie z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­tów. Spo­re zna­cze­nie ma tak­że wła­ści­we ser­wi­so­wa­nie, jeśli zaj­dzie taka potrze­ba. Nowo­cze­sne maszy­ny są bar­dzo zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie. Dla­te­go Klien­ci (któ­rzy je jakiś czas temu kupi­li) nie powin­ni samo­dziel­nie brać się za iden­ty­fi­ko­wa­nie uste­rek. Już nie wspo­mi­na­jąc o napra­wia­niu na wła­sną rękę. Takie podej­ście (bez posia­da­nia odpo­wied­niej wie­dzy, kwa­li­fi­ka­cji, jak i sprzę­tu) może bowiem final­nie przy­nieść wię­cej szkód niż pożytku.

Co jed­nak zro­bić, jeśli ser­wi­san­ci pra­cu­ją na dru­gim koń­cu Pol­ski lub… świa­ta? Z jed­nej stro­ny nie moż­na pozwo­lić sobie na to, by maszy­ny nie dzia­ła­ły. Wszak ma to bar­dzo nega­tyw­ne zna­cze­nie pod kątem pra­cy całej fir­my, jej mocy prze­ro­bo­wych, jak i uzy­ski­wa­nych dochodów.

Z dru­giej stro­ny czas ocze­ki­wa­nia na ziden­ty­fi­ko­wa­nie uster­ki, czy jej napra­wie­nie może być bar­dzo dłu­gi. Nic dziw­ne­go, że coraz popu­lar­niej­szy jest ser­wis zdal­ny. Pro­du­cen­ci chęt­nie wpro­wa­dza­ją takie moż­li­wo­ści do swo­jej ofer­ty. Dzię­ki temu sta­je się ona bar­dziej kon­ku­ren­cyj­na i zara­zem popu­lar­na. Naj­wię­cej zysku­je jed­nak na tej płasz­czyź­nie Klient, któ­ry decy­du­je się na kon­kret­ne maszy­ny itp. Wszak dzię­ki temu ewen­tu­al­na uster­ka nie spo­wo­du­je, że cała fir­ma nagle „sta­nie”. A było­by to prze­cież bar­dzo nie­ko­rzyst­ne. Cza­sa­mi samo uzy­ska­nie infor­ma­cji o zdia­gno­zo­wa­niu uster­ki trwa kil­ka godzin. A to prze­cież tyl­ko jed­na część z tego pro­ce­su. Nie­kie­dy nie jest moż­li­we, aby kon­kret­ny pro­blem był napra­wio­ny jesz­cze tego same­go dnia. W związ­ku z tym nie powin­no dzi­wić, że zdal­ny ser­wis to usłu­ga, któ­ra zaczy­na cie­szyć się coraz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem ze stro­ny roz­ma­itych firm.

W odpo­wie­dzi na te pro­ble­my zare­ago­wał pod­miot HMS (wła­ści­ciel mar­ki Ewon). Ta fir­ma wpro­wa­dzi­ła bowiem na rynek nowo­cze­sne bram­ki Cosy, a tak­że Fle­xy. Czym cechu­ją się te roz­wią­za­nia w prak­ty­ce? Bram­ki umoż­li­wia­ją zdal­ne kon­tro­lo­wa­nie para­me­trów pra­cy maszy­ny. Tak samo, jak moni­to­ro­wa­nie ogól­ne­go sta­nu tech­nicz­ne­go. Duże zna­cze­nie ma tak­że funk­cja pod­glą­du PLC, któ­ra jest zain­sta­lo­wa­na na maszy­nie. Dzię­ki temu moż­na bowiem szyb­ko wysy­łać wia­do­mo­ści doty­czą­ce awa­rii, uste­rek itp. bez­po­śred­nio do osób, któ­re są odpo­wie­dzial­ne za kon­kret­ne maszy­ny. Co jesz­cze się tutaj liczy? Te infor­ma­cje są prze­sy­ła­ne poprzez e‑mail lub na kon­kret­ny numer tele­fo­nu. Na sku­tek tego odbior­ca wie o nich w cza­sie rze­czy­wi­stym. Nie jest tutaj waż­ne, w jakiej kon­kret­nie loka­li­za­cji się w danym momen­cie znaj­du­je. Wie­le innych fak­tów na ten temat znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej https://racontrols.pl/bazawiedzy/zdalny-serwis-szybka-diagnostyka-wygoda-po-stronie-wlasciciela-maszyny/. Na pew­no war­to na poważ­nie zasta­no­wić się nad taki­mi roz­wią­za­nia­mi, któ­re przy­da­ją się w wie­lu sytuacjach.